Vid användarmötet under Kardiovaskulära Vårmötet i Göteborg

2010-04-21 visade

Dessutom gavs det tillfälle till frågor.

 

Nedan följer en sammanfattning av frågor som togs upp samt frågornas status idag:

 

Elisabeth A-son, Enköping. Sjukhusprofilen – önskemål att användarna skall kunna gå in och se sitt sjukhus inställningar

UCR: Finns inlagt i UCR:s ärendehanterarsystem för åtgärd

 

Jan Thollander, Jönköping efterfrågade enhetlig diagnossättning

UCR: Subklassifiering av AMI. Inlagt i UCR:s ärendehanterarsystem.

Tomas Jernberg, Huddinge , ordf i RIKS-HIA:s arbetsgrupp, (TJ):

Arbetsgruppen arbetar med frågan och kommer troligen att möjliggöra att man skall ange om det är en Typ 1 eller inte är en Typ 1 hjärtinfarkt. Denna variabel kommer med stor säkerhet att införas före årsmötet 2010.

 

TJ informerade vidare:

  • Sjukhusen kommer att få möjlighet att ange om de använder sig av högspecificierat Troponin T (eller annan markör så småningom) samt dess beslutsgränsser för AMI.

  • Arbetsgruppen arbetar även med registrets täckningsgrad. Till årsrapporten kommer man att få hjälp av socialstyrelsen att via patientregistret ta fram uppgifter (fr 2008).

  • Beslutsstöd är på väg att införas. Detta kan öka motivationen till on-line inmatning vilket ur flera synpunkter är angeläget. En grupp inom RIKS-HIA:s arbetsgrupp arbetar med detta.

  • Vissa variabler i registret är svårt att använda vid jämförelser mellan sjukhusen t ex beträffande mortalitet pga av svårigheten att ta hänsyn till Case mix variabler.

  • Påpekade att registret vill gynna on-line inmatning och informerade om att man planerar att lägga in beslutsstöd i första hand för utskrivningsmedicinerna, där man vid utebliven medicinering skall uppmärksamma användaren på att utebliven medicinering kan vara i strid med gällande riktlinjer. 

Vesna Steffan (VS), Lund påpekade att det är felaktig text inlagd för Uppföljning 2 beträffande tidpunkt när provtagning skall vara gjord.

UCR: Inlagt i UCR:s ärendehanterarsystem.

 

Jan-Erik K, Jönköping (JEK), påpekade problemen med integrering av Carath-variablerna.

 

Gunnar Gustafsson, Gävle (GG), ifrågasatte att man inte kan få ta del av uppgifter från thoraxkir delen av registret på patienter som remmitterats från det egna sjukhuset. Den informationen utgör ett grundläggande behov för att kunna ge patienten rätt vård.

UCR:   Frågan överlämnad till arbetsgruppen

 

Jessica Gustafsson, Eskilstuna (JG), påpekade orimligheten av att patienter som läggs in och noteras utan vårdkedja, där man utför en planerad angio, omvandlas till en akut vårdkedja om angion föranleder en PCI ad hoc.

UCR:   Fixat

 

VS, Lund påpekar att SEPHIA-delens BMI ibland är fel uträknade. För stor skillnad för att det skall bero på decimalförkortningar. UCR får kolla upp detta. Bygger uträkningen på angiven Längd o/e Vikt från RIKS-HIA delen?

UCR:   Längd tas alltid från Startsidan i Vårddelen. Vikten däremot tas alltid från noteringen i aktuell Uppföljningsdel. Saknas någon av parametrarna räknas BMI inte ut.

 

JEK önskar rapporter som presenteras i enlighet med Gävlemetoden, dvs man jämför varje enskild parameter med varje enskilt sjukhus i regionen. Dessutom redovisas inte uppfyllnadsgraden utan förbättringspotentialen. JEK önskar redovisning både för landstinget och regionen.

UCR: RIKS-HIA:s arbetsgrupp behandlar ärendet.

 

VS, Lund (Uppföljning) berättade att om man skriver in personnumret på sidan Hem hamnar man på en gammal uppföljning inte den senaste. Man måste då gå till patientöversikten för att hitta den senaste.

UCR:   Åtgärdat. Man hamnar nu på den senaste som är öppnad.

 

Sorteringsfunktionen i SEPHIA-delen för ”att göra” listorna måste åtgärdas – den inställda sorteringen måste behållas till nästa gång man loggar in på sidan!

UCR:  Inlagt i UCR:s ärendehanterarsystem.

 

JG, Eskilstuna informerade om problematiken med att flytta registreringar som hamnat i fel Vårdkedja. Ett stort antal registrerade händelser (Angio, PCI och H-kir) hamnade i fel vårdkedjor i samband med sammanslagningen av de fyra registren till SWEDE-HEART).

UCR:   Verktyg fixat för korrigering av felaktigt placerade händelser. Kontakta UCR för hjälp.

 

GG, Gävle önskade att man i årsrapporten redovisade kvalitetsindex i form av färglagda regioner (grön, gul, röd) för att differentiera resultaten. Detta för att underlätta kontakten med lokalpressen. TJ tyckte det var en bra idé och att man skall ha det i åtanke till 2011 års årsrapport men att det var för sent för årets upplaga.

UCR:   Till RIKS-HIA:s arbetsgruppsmöte.

 

TJ efterlyser idéer till randomiseringsmodul för HIA delen. SCAAR har precis sjösatt en sådan modul och det borde finnas en stor potential till att kunna använda även RIKS-HIA delen till att randomisera patienter till klinisk forskning.

UCR:   Tacksam för respons!

 

Karin Davidsson, Kungälv undrar om RIKS-HIA rapporterna även tar information från SCAAR-delen. Hon tycker sig sakna en del patienter som genomgått Primär PCI men inte kommit med för denna kvalitetsvariabel.

UCR: Skall fungera i årsrapporten och kommer att fungera i on-line rapporterna så småningom.

 

Klassificera typ 1 / typ 2 infarkt. Ny variabel?

UCR:   Arbetsgruppsbeslut 2010-05-04 att snarast möjliggöra infarkttypsregistrering enligt ”Global Task-force” samt även lägga ut på hemsidan deras definition av de olika typerna men med tillägg av förklarande kommentarer från arbetsgruppen.

 

Täckningsgrad intressant. Hur löser vi detta?

UCR: Arbetsgruppen arbetar med frågan. Årsrapporten kommer att visa registrerade hjärtinfarkter <80 r="" per="" sjukhus="" 2008="" j="" mf="" rt="" med="" patientregistret="" p="">

 

Beslutsstöd kan öka intresset/nyttan för SWEDEHEART.

UCR: Arbetsgruppen arbetar med frågan.

 

 

Tomas Jernberg, Monica Sterner, Andreas Lecerof, Roger Svensson, Annika Edberg, Jörgen Cronblad