SRIR är klar för användning

SRIR är ett nationellt kvalitetsregister för interventionell radiologi (IR) där man kan registrera alla typer av ingrepp som kan göras med radiologiska metoder som ultraljud, genomlysning, datortomografi och magnetkamera. IR är en terapeutisk och diagnostisk metod för minimalinvasiva ingrepp i kroppens organ och vävnader, såsom blodkärl, mag-tarmkanal, lever, gallvägar, urinvägar, lungor, muskler och skelett.  IR-ingrepp utförs på samtliga universitets- och centralsjukhus i landet i ökande omfattning. Denna teknik är ett alternativ till många öppna kirurgiska ingrepp och medför minskad morbiditet, mortalitet och vårdtid för patienterna.

Syftet

SRIR vill vara ett verktyg för att följa upp vårdkvaliteten ur ett patientperspektiv och möjliggöra lokal och nationell kvalitetsutveckling av IR-ingrepp.

Delregister

  1. Svenska leverregistret är ett samarbete med svensk förening för gastroenterologi där man registrerar patienter med levercirrhos. Många av dessa patienter genomgår också IR ingrepp och detta samarbete innebär att SRIR får tillgång till kliniska data med uppföljning
  2. Register för prostataembolisering innebär registrering av kliniska data innan och efter prostataembolisering.

Central personuppgifts ansvarig (CPUA) är region Uppsala.

Hur används registret?

SRIR består utav följande 10 olika moduler för intervention.
PHT (Portal HyperTension), Flebografi, Angiografi, Dialysfistel,
Dränage, Venös access, Ablation, Biopsi, Vaskulära anomalier och Lymfografi.

Dessutom finns pre- och postdata moduler för levercirrhos och prostataembolisering. Modul upplägget underlättar möjligheten att lägga till nya moduler i framtiden.

Genom att klicka på ett modulnamn kommer dess sida att visas och alla modulsidor är likartat uppbyggda med registrering av datum, operatör, diagnos, punktionsmetod och lokal, anestesimetod, typ av åtgärd med resultat, kärlförslutningsmetod, komplikation med åtgärd, kontrastmedel, stråldos och strålningstid samt postoperativ ordinationer. Med dessa moduler kommer man få en nästan heltäckande registrering av all IR aktivitet. När man använt registret några gånger och med hjälp av inbyggda genvägar går det relativt snabbt att göra registreringarna.

Standardiserad journalanteckning

Genom ett enkelt klick skapar man en standardiserad journalanteckning av det man registrerat. Denna anteckning kan sedan lätt kopieras över till RIS:et och användas som ett röntgensvar.

Årsrapport

Målsättningen är att göra årliga nationella sammanställningar av IR verksamheten, som kommer att publiceras på hemsidan. För att få tillförlitliga data är det av stor betydelse att åstadkomma ett högt nationellt deltagande i registret.

Utbildning

Vid uppstart är det lämpligt att varje klinik utser en lokal ansvarig person, som för genomgå utbildning hur man säkert registrerar och använder registret. Utbildningen innehåller också information om datahantering och patientinformation enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Denna person får sedan utbilda sin lokala kollegor.

Datauttag

Man kommer att kunna ta ut och följa patientdata som registrerats på det lokala sjukhuset. Nationella datauttag kommer endast kunna göras av behörig personal utsedd av styrgruppen och CPUA. För datauttag som skall användas forskning krävs etikgodkännande av etikprövningsmyndighet.

 

 

Vi använder cookies
Cookies gör att denna webbplats fungerar korrekt. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.