Skäl till behandling samt procedur för genomförande

Inledning

Denna information vänder sig till personer med kronisk andningssvikt som behöver behandling med syrgas i hemmet.

Syrgas för medicinskt bruk är ett läkemedel, benämnt andningsoxygen.

Syrgasbehandling kräver goda kunskaper och en välfungerande organisation. När behandlingen väl kommit igång, fungerar den oftast utan större problem. Den medför ofta en långvarig kontakt mellan patienten och de ansvariga inom sjukvården.

Vad är andningssvikt?

Andningssvikt innebär oförmåga att upprätthålla normal nivå av syre (O2) i blodet, ibland förenat med förhöjd halt av koldioxid (CO2).

Akut och övergående andningssvikt kan orsakas av t ex lunginflammation eller hjärtsvikt. Kronisk andningssvikt beror ofta på svår och långvarig lungsjukdom.

Syrebristen orsakar förändringar i lungans blodkärl och ökad belastning på hjärtat. Den kan ha skadlig inverkan på de flesta av kroppens organ och kan begränsa livslängden.

Vilka behandlas med syrgas i hemmet?

Behandling med syrgas (oxygen) i hemmet ges vid kronisk andningssvikt.

Den vanligaste orsaken till kronisk andningssvikt är kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL), oftast orsakad av tobaksrökning.

Andra orsaker är bland annat lungfibros (ärrbildning i lungorna) och sjukdom i lungornas blodkärl.

Långtidsbehandling med syrgas påbörjas om andningssvikten beror helt på kronisk lungsjukdom och inte är försvårad av akut behandlingsbar åkomma som till exempel lunginflammation eller hjärtsvikt.

Hinder för syrgasbehandling i hemmet är rökning och oförmåga att genomföra behandlingen.

Vilken nytta gör syrgasbehandling i hemmet?

Syrgas förbättrar blodets syrehalt och därmed de inre organens syresättning. Belastningen på hjärtat minskar, och överlevnaden förbättras vid KOL. Andfåddhet vid ansträngning kvarstår oftast, men den allmänna tröttheten minskar ofta påtagligt och den intellektuella kapaciteten förbättras.

Hur går behandlingen till?

Syrgas tillförs via näsan, vanligen genom en så kallad grimma. Ett noga utprovat syrgasflöde är viktigt, särskilt om man har tendens att utveckla anhopning av koldioxid i blodet vid för högt syrgasflöde.

Syrgasbehandling

Syrgasen kan tillföras på tre olika sätt: Från syrgaskoncentrator (anrikare), från gasflaskor eller från tank med flytande syre.

• Syrgaskoncentrator är den dominerande behandlingsformen. Elektrisk apparat som anrikar (koncentrerar) syret från omgivningsluften. Finns som stationär till hemmet och som bärbar vid vistelse utanför hemmet.

• Gasflaskor är ett alternativ till bärbar syrgaskoncentrator. Det finns lättviktsflaskor som är enkla att sköta och kan förses med så kallad besparare, ventil som minskar syrgasförbrukningen.

• Flytande syre är ett alternativ i vissa fall. Utrustningen består av en bärbar termos som fylls på från en tank i hemmet, vilken regelbundet byts av gasleveranören. Syret hålls flytande i -183°C och övergår i gasform på väg till patienten. Oftast kombineras behandlingen med en syrgaskoncentrator att användas i hemmet.

Vem sköter behandlingen?

Lungläkaren är ansvarig för syrgasbehandling i hemmet. Läkaren fattar beslut om start av behandling och sköter de löpande kontrollerna.

Syrgassköterskan ger detaljerad information vid start av behandlingen och är fortsättningsvis lättillgänglig kontaktperson för patient och anhöriga. Sköterskan kan göra regelbundna hembesök till personer med syrgasbehandling.

Teknikern vid den medicintekniska avdelningen eller hjälpmedelscentralen ser över och underhåller utrustningen enligt särskilt schema.

Finns det risker med behandlingen?

Vid syrgasbehandling ansamlas syret i textilier, hår och skägg.

Öppen eld. Får inte förekomma i närheten av syrgasbehandling. Syrgas är inte i sig självt en brännbar gas men påskyndar och underhåller förbränning. Vid höga halter av syrgas är brandförloppet explosionsartat. Vid behandling med gasflaskor i hemmet ska en varningsskylt placeras på nederdelen av ytterdörrens insida.

Rökning. Absolut förbjudet! Rökfrihet är en förutsättning för att ha syrgas hemma. Ingen får röka i hem där syrgasbehandling förekommer.

Kvalitetskontroll av syrgasbehandling

Sedan 1987 finns ett uppföljningsregister som Svensk Lungmedicinsk Förening ansvarar för och som numera ingår i andningssviktregistret Swedevox. Där samlas uppgifter om sjukdom och behandlingsresultat för alla patienter som samtycker till att ingå i registret. Dessa uppgifter används för att utvärdera och förbättra långtidsbehandling med syrgas. 

Tillbaka till toppen
Cookies gör att denna webbplats fungerar korrekt. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.
Vår policy om cookies och personuppgifter OK