UCR - Uppsala Clinical Research
administrerar WebRehab registret
Registerägare - Västra Götalandsregionen och SKL
Personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter enligt personuppgiftslagen (PUL)
(SFS1998:2004) är Västra Götalandsregionen, Regionstyrelsen
Personuppgiftombud är Johanna Rydbäck
 
Bakgrund och syfte

Rehabilitering är viktig för att minska konsekvenserna av sjukdom och skada. Det finns dock förhållandevis lite forskning kring detta. Behovet att se samband mellan olika sjukdomar/skador, rehabiliteringsinsatser och utfall är stort. Framför allt för att kunna ge rätt insatser till de grupper som har störst nytta av dem när resurserna är begränsade. Det finns också ett behov att genom jämförelse med andra lära av andra och förbättra egna metoder och program.

Från och med 2007 är registret öppet för alla kliniker/enheter som bedriver rehabilitering alltså även andra kliniker än rehabiliteringsmedicinska, t.ex. gerietrik, neurologi, ortopedisk rehabilitering mm.
 
 

En liten historik och framåtblick: I Sverige finns ca 25 rehabiliteringsmedicinska kliniker med ett mycket brett patientklientel med sjukdomar och skador som t ex stroke, traumatiska och andra hjärnskador, neurologiska sjukdomar, multitrauma samt ryggmärgsskador och kroniska smärttillstånd. Tillgången till vårdplatser i landet är ojämnt fördelade. Inom delar av landet vårdas idag ”yngre” (ca 16-65 år) personer inom rehabiliteringsmedicinska enheter och ”äldre” på geriatriska enheter. På andra ställen rehabiliteras samtliga på geriatriska enheter.
Sedan 1998 finns ett nationellt register för neurologiska sjukdomar och skador. Det har finansierats av de deltagande enheterna själva. (För smärtrehabilitering finns särskilda register.) I registrets databas har registrerats demografi, vårdtid, diagnos, lägsta medvetandegrad vid ankomst till sjukhus, beroendegrad vid in- och utskrivning mm. För de deltagande klinikerna har det varit värdefullt att kunna visa på vårdtider, diagnoser och resultat av rehabiliteringsprocessen. Det har också varit värdefullt att kunna jämföra sig med ett genomsnitt för Sverige.
Registret har sitt ursprung inom rehabiliteringsmedicin men öppnar nu upp för deltagande av andra enheter och kliniker. Målgruppen är multidiciplinär rehabilitering där det ingår specialistläkare i teamet. Förekommer både inom landsting och privat, förekommer inom en rad områden som rehabiliteringsmedicin, geriatrik, ortopedisk rehabilitering, neurologi mm. Finns möjlighet att gruppera deltagande enheter efter verksamhet eller gruppera efter diagnos. 

 

Täckningsgrad och årsvolym

Registret omfattar hittills ca 3000 slutenvårdstilfällen/år från 33 rehabiliteringsmedicinska enheter runt om i landet. Täckningsgraden är mycket god, medianvärdet för 2018 var 98% och medelvärdet 87%. Framöver blir det särskilt viktigt att följa patienter efter utskrivning för att se hur långtidsresultatatet ser ut. I dagsläget handlar det om en 1-årsuppföljning. Det är viktigt att varje deltagande enhet prioriterar denna uppföljning.


Variabelinnehåll

Registret är byggt kring tre moduler:

  • Inskrivning
  • Utskrivning
  • Uppföljning (1år)

Det är det utformat för slutenvård och från och med 2010 för öppenvård.
Registret mäter

  • Demografiska faktorer, faktorer om remitteringsvägar och vårdtider.
    Det innehåller ett flertal mätinstrument för olika områden såsom fysisk och social funktionsnedsättning, grad av beroende av hjälp (FIM), livstillfredställelse (Fugl-Meyer) mm.
  • Förekomst på fysisk, psykisk och kognitiv funktionsnedsättning enligt ICF:s domäner
  • Medvetandepåverkan enligt Giaccino
  • Förekomst av komplikationer
  • Uppföljning efter ett år avseende flera psykosociala och individuella faktorer

 

Inrapportering

Sker direkt via internetbaserat formulär till en databas. Sannolikt kommer klinikerna göra lite olika när det gäller inmatning. Vissa lägger in det mesta direkt via dator medan andra tvingas gå via pappersformulär åtminstone för vissa data.

 

Återkoppling

Med webbasering får deltagande enheter en momentan återkoppling. Analys av inmatade variabler kommer också att underlättas betydligt av modern teknik. Data kan exporteras till Microsoft Excel® mm.
Deltagande enheter får en årsrapport, inklusive jämförelse med ett riksgenomsnitt.
Årligen bjuds deltagande enheter in till kvalitetsregisterdag för genomgång av registret.
I framtiden kan utvecklingen gå mot att regioner jämförs mot varandra. En sådan utveckling ser man i mer ”mogna” register som gradvis blivit mer öppna.

 

Förbättringsresultat

Hittills har deltagande enheter kunnat analysera vårdtider, diagnosfördelning, förbättring enligt FIM och dessa faktorer relaterade till varandra och andra demografiska data och kunnat jämföra sig med ett riksgenomsnitt.
I en framtida utveckling kan vi ytterligare öka kunskap om rehabiliterings insatsers betydelse för olika patient/diagnosgrupper och utifrån jämförelser med andra genomföra förbättringar inom detta viktiga område.