Alla reoperationer och sekundära ingrepp registreras kortfattat i protokollet för reoperationer.

Definitionen på reoperation/sekundärt ingrepp är:

”Kärlkirurgiskt ingrepp som på grund av stenos, ocklusion, infektion, endoläckage, pseudoaneurysm, fistel eller annan komplikation i tidigare rekonstruerat område utförs med syfte att bevara eller återskapa flöde genom denna rekonstruktion eller kärlavsnitt. Icke kärlkirurgisk reoperation (Revision av operationssår, tarmresektion, reoperation för sårruptur, fasciotomi mm) registreras som komplikation i 30-dagars- respektive ettårs-protokollet.”.

Observera att om ett tidigare ingrepp helt ersätts så är detta att betrakta som ett nytt primäringrepp. T ex om en ockluderad fem-pop ovan knä ersätts med en ny bypass på samma ställe. Detta gäller även endovaskulära åtgärder; om en PTA av SFA ockluderar och man öppnar samma avsnitt med ny PTA och stent så är det en reoperation. Om man däremot gör en lång SAP till poplitea eller en bypass så omfattar det mer än det utsprungliga kärlavsnittet och räknas då som en ny primäroperation. Reoperation för blödning betraktas inte heller som kärlkirurgiskt ingrepp och registreras som komplikation även om det ibland kan ha inneburit kärlkirurgisk rekonstruktion.