Fråga:
Vilka ska registreras av svår OSAS? De ska ju registreras om de har patologiska blodgaser dagtid. Var ska man dra gränsen? Ska alla med PCO2 över 6,0 registreras? Eller ska gränsen läggas högre, exempelvis 6,5?

Svar:
Detta är i grunden en klinisk bedömning! Vi har avsiktligt avstått från rigida blodgasgränser. Hur diagnosregistrerar Du patienten? Använder Du diagnoskod Z991 "beroende av respirator" ska Du registrera.
Använder Du Z998 "beroende av annan specificerad utrustning, hjälpmedel vid sömnapné" handlar det om okomplicerad OSAS och då ska Du inte registrera. En sådan patient kan ju mycket väl sjunka i PCO2 från 6,5 på enbart CPAP, men av toleransskäl kanske Du gett honom en BilevelPAP med beskedliga inställningar.