Dagens uppdatering (2011-12-20) innebär beträffande:

A. Inmatningsdelen bl a

1.   följande medicinändringar i SWEDEHEART

-         Ticagrelor (Brilique) har blivit ett nytt svarsalternativ för variabeln ”Övriga trombocythämmare”

-         Aldosteronblockad har tillkommit med svarsalternativen Spironolakton (Aldactone) och Eplerenon (Inspra) och skall alltså inte längre anges under Diuretika.

Dessa förändringar har införts på RIKS-HIA:s Start- och Slutsida, Uppfölningsdelen (1+2) samt på H-Kir:s postopsida.

2.   Ny variabel i TASTE (Angio/PCI): Synlig tromb i kärlet.

Alla uppgifter skall matas in bakåt i tiden för denna variabel.

3.   Nytt EuroSCORE II införs fr o m 2012-01-01 parallellt med befintlig registrering

B. Rapportdelen

1.   EuroSCORE II implementerat i HKIR- och TAVI-rapporterna. Förutom det nya sättet att räkna påverkas de gamla euroscore-variablerna så tillvida att de inte beräknas om någon av de ingående parametrarna är missing. Tidigare beräknades EuroSCORE om minst en parameter fanns, vilket innebär en risk att värdet är för lågt. Ändrade rapporter är Export till Excel för HKIR och TAVI samt Textrapport HKIR.

2.   Ny variabel Aldosteronblockad (bryts ut ur Diuretika). Finns nu med i tillhörande Exporter till Excel HIA, FOLLOWUP och HKIR. (Påverkar följande mart-program: followup, followup_var, export_hia, manads-rapport, kirurgi.)

3.   Process-, Landstings- och QC-rapporterna är uppdaterade pga nytt val Ticagrelor,  vilken ingår i kvalitetsindikatorn P2Y12-blockerare.

C. Buggrättningar i rapportdelen:

a)   Enskilt värde tider HIA

Riksjämförelse fungerar nu och diagnosgrupper ska nu också fungera som de ska.

b)   QC Tider HIA

Vårddygn fungerar nu.

c)   Urvalet till SEPHIA-rapporterna

är något korrigerat så att det stämmer bättre med selektionskriterierna (ålder

d)   Uppföljningsrapporter

Flertalet Uppföljningsrapporter är uppdaterade med info om att graferna inte syns om urvalet är för litet.

e)   Rapport SEPHIA

Q6 uppdaterad så att det går att använda jämför-parametern.