RIKS-HIA:s arbetsgrupp har 2011-11-18 beslutat att inklusionskriterierna för registrering i RIKS-HIA delen av SWEDEHEART skall ändras till:

 

Inklusionskriterium i RIKS-HIA

Årsmötet 2004 beslutade att alla patienter med misstänkt eller konstaterad kranskärlssjukdom om möjligt ska registreras i RIKS-HIA även om de inte vårdas på HIA. Detta för att få maximal täckning av alla patienter med akut kranskärlssjukdom och för att maximalt kunna dra nytta av kvalitetsutvecklings- modulerna (QC) i RIKS-HIA.

Patienter som är inlagda enbart för palliativ vård, där det är utsiktslöst och oetiskt att utföra hjärt-lungräddning eller andra livsförlängande åtgärder, behöver inte registreras i RIKS-HIA.

Patient med misstanke om akut kranskärlssjukdom oavsett vårdnivå och kliniktillhörighet där man ordinerar EKG och/eller upprepad mätning av myokardskademarkörer för att utesluta/säkerställa hjärtinfarkt skall inkluderas i RIKS-HIA.

 

Fortsatt registrering

För patienter med någon form av akut ischemisk hjärtsjukdom (ICD-kod I20.0, I21.0-I24.9 eller åtgärd FNG 02,05, AF 037– dvs Angio eller PCI är utförd under vårdkedjan) oavsett ålder skall samtliga variabler ifyllas.

För patienter med annan diagnos bör registreringen fullföljas men snabbinmatning kan användas.

 

Snabbinmatning

Efter att du har registrerat patienten med ankomstdatum och på startsidan svarat Nej på variabeln ”Överflyttad från” behöver du på utskrivningssidan enbart mata in avliden, diagnos samt utskrivningsdatum. När du sparat detta (utan klarmarkering) kan du ”Klarmarkera hela vårdtillfället” genom att klicka på den knappen längst ner på sidan. Denna möjlighet finns inte för de patienter som överflyttats från annat sjukhus.