Skriv ut

UCR är erkänt världsledande på R-RCT-konceptet

RCTrandomiserad kontrollerad studie är ett sätt att t.ex. studera effekten av en behandlingsmetod i förhållande till en annan redan vedertagen sådan eller ingen behandling alls. Att studien är randomiserad innebär att de som deltar i studien slumpmässigt delas in i två eller fler grupper som sedan ges de olika behandlingarna som ska jämföras.

R-RCT är en registerbaserad randomiserad kontrollerad studie. Det innebär att patientunderlaget hämtas från ett redan befintligt register där all data redan är insamlad.
Det finns ungefär 100 nationella kvalitetsregister i Sverige, registren gör det möjligt att följa upp samtliga patienter i en sjukdomsgrupp och utgör tillsammans med sjukvården en guldgruva för forskning.

Registerbaserade studier har ett brett och oselekterat patienturval och kan därför anses spegla den kliniska vardagen. Randomiseringsmoduler integreras i kvalitetsregistren så att patientrekrytering och randomisering kan skötas inom ramen för den ordinarie vården. Även uppföljningen kan hanteras av registren och studierna tillför därför få eller inga extra moment i sjukvården. R-RCT är betydligt mindre kostsam än RCT.

R-RCT bör ses som ett komplement till traditionella RCT, inte som en ersättning, eftersom de olika studieuppläggen lämpar sig olika bra för olika forskningsfrågor.
R-RCT-studier är särskilt användbara för att jämföra läkemedel eller behandlingsmetoder som redan används i klinisk praxis.

Flertalet andra R-RCT-studier som utförts vid UCR har lett till omedelbara och viktiga ändringar i internationella riktlinjer för behandling och stora ekonomiska besparingar.

• Tidigare rekommenderades rutinmässig trombektomi för patienter med hjärtinfarkt med ST-höjning som behandlades med PCI. UCR hade en central roll som registercentrum för kvalitetsregistret Swedeheart och svarade för hela den tekniska lösningen i TASTE-studien som visade att PCI-behandling av patienter med hjärtinfarkt inte hade någon effekt på överlevnaden. Efter TASTE-studien ändrades rekommendationerna till att trombektomi inte bör utföras.

• Syrgasbehandling har i årtionden varit den högst rekommenderade medicinska behandlingen vid misstänkt akut hjärtinfarkt. DETO2X-studien ändrade internationella riktlinjer så att syrgas bara ska ges till patienter med syrebrist.

• Läkemedlet Bivalirudin har varit starkt rekommenderat under PCI-behandling vid ST-höjningsinfarkt. VALIDATE-studien visade att det betydligt billigare blodförtunnande preparatet Heparin är lika effektivt och säkert, vilket möjliggör enorma besparingar för samhället.