UCR är erkänt världsledande på R-RCT-konceptet

RCTrandomiserad kontrollerad studie är ett sätt att t.ex. studera effekten av en behandlingsmetod i förhållande till en annan redan vedertagen sådan eller ingen behandling alls. Att studien är randomiserad innebär att de som deltar i studien slumpmässigt delas in i två eller fler grupper som sedan ges de olika behandlingarna som ska jämföras.

R-RCT är en registerbaserad randomiserad kontrollerad studie. Det innebär att patientunderlaget hämtas från ett redan befintligt register där all data redan är insamlad.
Det finns ungefär 100 nationella kvalitetsregister i Sverige, registren gör det möjligt att följa upp samtliga patienter i en sjukdomsgrupp och utgör tillsammans med sjukvården en guldgruva för forskning.

Registerbaserade studier har ett brett och oselekterat patienturval och kan därför anses spegla den kliniska vardagen. Randomiseringsmoduler integreras i kvalitetsregistren så att patientrekrytering och randomisering kan skötas inom ramen för den ordinarie vården. Även uppföljningen kan hanteras av registren och studierna tillför därför få eller inga extra moment i sjukvården. R-RCT är betydligt mindre kostsam än RCT.

R-RCT bör ses som ett komplement till traditionella RCT, inte som en ersättning, eftersom de olika studieuppläggen lämpar sig olika bra för olika forskningsfrågor.
R-RCT-studier är särskilt användbara för att jämföra läkemedel eller behandlingsmetoder som redan används i klinisk praxis.

Flertalet andra R-RCT-studier som utförts vid UCR har lett till omedelbara och viktiga ändringar i internationella riktlinjer för behandling och stora ekonomiska besparingar.

Dessa studier är publicerade i the New England Journal of Medicine: