Om RiksSvikt

Hjärtsviktspopulationen ökar med stigande ålder och med ett förbättrat omhändertagande vid ex hypertoni och hjärtinfarkt. Hjärtsviktsdiagnosen är därför i nuläget den enskilt största diagnosen vid Sveriges medicinkliniker. Antalet personer i Sverige som beräknas ha en symptomgivande hjärtsvikt är ca 200 000 och våra sjukhus har ca 60 000 vårdtillfällen p.g.a. av hjärtsvikt varje år. De vanligaste symptomen vid hjärtsvikt är trötthet och andfåddhet oftast i kombination med vätskeretention (ex. svullna ben). För diagnos krävs en objektiv bedömning av hjärtats systoliska och diastoliska funktion vilken vanligen görs med hjälp av ekokardiografi. Det stora flertalet personer med hjärtsvikt får sin vård inom primärvården.

Ett kvalificerat omhändertagande av denna patientkategori innefattar flera steg:

  • Diagnos
  • Utredning
  • Behandling
  • Utbildning
  • Uppföljning.

Nationella kvalitetsregistret för hjärtsvikt - RiksSvikt

RiksSvikt är ett nationellt kvalitetsregister som används för att utveckla och säkra vårdens kvalitet bland patienter med hjärtsvikt.

Syftet med RiksSvikt är att bidra till en likvärdig vård, förbättrad livskvalitet, minskad sjuklighet och förtida död hos personer med hjärtsvikt samt ökad kostnadseffektivitet inom omhändertagandet av hjärtsvikt genom:

  • Att på ett nationellt plan följa och utvärdera vårdbehov, diagnostiska åtgärder, behandlingar och behandlingsresultat hos patienter med hjärtsvikt.
  • Att vara ett kvalitetsverktyg för att lokalt och regionalt följa, styra och förbättra omhändertagandet vid hjärtsvikt.
  • Att genom vetenskapliga studier bidra med ny kunskap om hjärtsvikt.

RiksSvikt finansieras av Sveriges Kommuner och Landsting.
För mer info se http://www.kvalitetsregister.se

Centralt personuppgiftsansvarig för RiksSvikt (CPUA) är Landstingsstyrelsen i Landstinget i Östergötlands län.

Begäran om åtkomst som skett till mina patientuppgifter i RiksSvikt

Begäran om registerutdrag ur RiksSvikt

Begäran om utträde ur RiksSvikt

Deltagande centra....

Kvalitetsregister

Användargrupper (Deltagande Centra)

RiksSvikt har användargrupper vid samtliga deltagande enheter. Användargrupperna ansvarar lokalt för insamlande av data och rapportering till RiksSvikt. Varje vårdgivare som rapporterar in uppgifter till RiksSvikt är ansvarig för sin egen hantering av uppgifter i samband med registrering och bearbetning av egna data för lokalt kvalitetsarbete, t.ex. att det är rätt uppgifter om rätt patient, att patienten informeras i enlighet med kraven i lagstiftningen och att de lokala användarna är behöriga att ta del av de personuppgifterna.

Nationellt användarmöte (Årsmöte)

Nationellt användarmöte arrangeras en gång per år. Varje användargrupp har två röster på årsmötet. Mötet har att ta ställning till eventuella förändringar i registreringen, såväl avseende variabler som metodik, samt till andra åtgärder som uppkommit på grund av framkomna resultat och erfarenheter. Nationella användarmötet utser 6 representanter till RiksSvikts styrgrupp och tre ledamöter till valberedningen varav en sammankallande.

RiksSvikts Styrgrupp

Styrgruppen består av 10 ordinarie medlemmar från de yrkeskategorier som arbetar med registret. Medlemmarna representerar olika sjukvårdsenheter samt en jämn spridning utifrån geografi, kön och ålder eftersträvas. Styrgruppens mandatperiod är tre år, med maximalt tre omval. Utöver de av användarmötet valda 6 representanterna utses totalt 4 representanter med en vardera av Svenska Cardiologföreningens styrelse, Svenska Cardiologföreningens arbetsgrupp för hjärtsvikt, VIC (Vårdpersonal inom Cardiologi) och en nationell representant för Riksförbundet HjärtLung.

RiksSvikts Registerhållare

Registerhållaren är ordförande i RiksSvikt styrgrupp och utses inom styrgruppen. Registerhållaren är ansvarig för registrets utveckling, sköter ansökningar till SKL och beslutsgruppen för Nationella Kvalitetsregister och är ansvarig för att förvaring och bearbetning av data sker på ett betryggande sätt.

Forskning

RiksSvikts Forskningsgrupp

RiksSvikts forskningsgrupp utses av RiksSvikts styrgrupp och består av 3 - 5 personer. Forskningsgruppen har en sammansättning där kompetensen hos forskningsgruppen möjliggör kritisk granskning av forskningsprojekt genom minst docentnivå. Forskningsgruppens mandatperiod är fyra år, utan något maximalt antal omval.

Stiftelsen för Nationella Hjärtsviktregistret (RiksSvikt)

Att genom intimt samarbete med RiksSvikts forskningsgrupp genomföra vetenskapliga studier med utnyttjande av registerdata inom RiksSvikt åvilar Stiftelsen för Nationella Hjärtsviktregistret (RiksSvikt). Stiftelsens styrelse har efter beslut möjlighet att allokera medel som stöd till forskningsprojekt inom RiksSvikt när dylika ej kan erhållas från de medel som anvisas av Beslutsgruppen för Nationella Kvalitetsregister. Stiftelsens styrelses sammanstättning är två personer från RiksSvikts forskningsgrupp, varav en är ordförande för forskningsgruppen och tillika ordförande för Stiftelsen. Utöver dessa två personer utses en av Svenska Cardiologföreningens styrelse och en av Svenska Cardiologföreningens arbetsgrupp för hjärtsvikt. Vid lika röstetal vid votering äger ordföranden utslagsröst.

Centralt personuppgiftsansvarig

Landstinget i Östergötland är centralt personuppgiftsansvarig för RiksSvikt.

Ekonomi

RiksSvikt bedrivs med stöd via Beslutsgruppen för Nationella Kvalitetsregister (Sveriges Kommuner och Landsting).

Tillbaka till toppen
Cookies gör att denna webbplats fungerar korrekt. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.
Vår policy om cookies och personuppgifter OK