Svar: Enligt prövarens bedömning. Patienten måste kunna tillgodogöra sig studieinformationen och förväntas vara följsam till randomiseringsutfallet. En lindrig kognitiv svikt behöver sålunda inte utgöra att exklusionskriterium.