Svar: Nej. För att patienten ska tas med måste NTproBNP, enligt inklusionskriterium, vara >300 ng/L vid sinusrytm eller >750 ng/L vid förmaksflimmer. Dock ingen tidsgräns för NT-proBNP, men senaste värdet gäller.