Bakgrund

Svensk Förening för Rehabiliteringsmedicin (SFRM) startade 1998 NRS registret för insamling av data, för beskrivning av patienter i behov av smärtrehabilitering och för beskrivning av resultat efter rehabilitering. Långvarig muskuloskeletal smärta orsakar ofta lidande och stora funktions- och aktivitetsnedsättningar för drabbade individer samt kan generera stora kostnader för både individen och samhället. Det finns ett stort behov av välfungerande och evidensbaserad rehabilitering vid dessa komplexa tillstånd. Evidens finns för att kognitivt beteendeorienterad interdisciplinär rehabilitering har positiv effekt på såväl funktions- som aktivitetsförmåga.

Centralt Personuppgiftsansvarig (CPUA) för Nationella Registret över Smärtrehabilitering är Regionstyrelsen i Region Skåne.

Registret samlar in data på flera vårdnivåer:

 1. Smärtrehabilitering i team inom primärvård
 2. Smärtrehabilitering i team inom specialiserad vård
 3. Annan smärtverksamhet (f.n. inga nationella analyser)

Inklusionskriterier för patienter som ingår i NRS

 • Patienten har ihållande eller intermittent smärta som varat under mer än tre månader
 • Smärtan och dess konsekvenser är av sådan dignitet att de i hög grad påverkar patientens dagliga liv
 • Patienten har potential för ett aktivt förändringsarbete, trots smärtan
 • Patienten har inte någon annan sjukdom eller något annat tillstånd som innebär hinder för att delta i programmet
 • Patienter företrädesvis i arbetsför ålder

Inklusionskriterier för smärtrehabilitering i primärvård

 • Remisser till deltagande enheter kommer från läkare i primärvården

Inklusionskriterier smärtrehabilitering inom specialiserad vård

 • Remisser till deltagande enheter för specialiserad multimodal/interdisciplinär smärtutredning och/eller multimodal/interdisciplinär smärtrehabilitering kommer främst från primärvården samt från privatpraktiserande allmän läkare men även från andra kliniker inom sjukhus
 • Patienterna kategoriseras utifrån bedömning av remissen och målsättning med kontakten enligt följande:
  • Enbart specialiserad smärtteamutredning
  • Deltagande i specialiserade smärtrehabiliterings program
  • Annan smärtverksamhet (t ex äldre, smärtbehandlingar, smärtmottagningar, ej teamarbete)

Viktigaste mått

Standardiserade patientenkäter täcker demografiska data, utbildningsnivå, arbetsstatus och framtidstro, smärtintensitet, psykologiska faktorer, mått om aktivitet/delaktighet samt hälsorelaterad livskvalité. Data kan grupperas i termer av funktion och aktivitet/delaktighet enligt ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health) modell.
Data om sjukfrånvaro hämtas från Försäkringskassans centrala databas före, samt ett år och två år efter rehabilitering med jämna mellanrum (ca var 4-5 år).

Inrapportering och återkoppling

Registret är webbaserat och inrapporteringen från enheterna sker kontinuerligt. Resultaten för varje patient presenteras i en sammanfattande självskattningsprofil, i en individrapport samt värdena från vissa enskilda mätinstrument (t ex HADS och PCS) presenteras. Detta ger möjlighet att ge patienter och personal feedback och kan användas som samtalsunderlag och som underlag för en fördjupad planering vid smärtteambedömning och rehabilitering.

Uppföljande data inrapporteras vid avslut av rehabilitering och ett år efter avslutad rehabilitering. Varje enhet kan ta ut grupprapporter på enhetsnivå där man kan jämföra sina egna resultat med övriga enheter i Sverige (som deltar i NRS).

Representanter från enheterna träffas regelbundet för tolkning och jämförelse av resultaten, erfarenhetsutbyte och diskussion om vidare kvalitetsutveckling för deltagande enheter. Årsrapporter publiceras på NRS registrets hemsida i form av delrapporter. Delrapporterna är dels beskrivande (avslut och ett års uppföljning) och dels analyserande med specifika fokus. En årlig nationell konferens ordnas där resultaten presenteras och diskuteras.

Medverkande enheter och årsvolym

Trettiotre smärtteamenheter är anslutna till NRS primärvårdsregister. Registrering av nya patienter är drygt 600 (2017) 
Fyrtio rehabiliteringsenheter är anslutna till NRS specialistvårds register. Registrering av nya patienter är drygt 7000 (2017).

Sidan uppdaterad 2019-02-05/EP/EB

 

 

 

 

 

 
 
 
 


 
 
 
Tillbaka till toppen
Cookies gör att denna webbplats fungerar korrekt. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.
Vår policy om cookies och personuppgifter OK