Projekt GallRiks

Projekt
Hur påverkar gallgångsskador morbiditet och mortalitet på lång sikt och i vilken mån kan befintliga gallgångsskadeklassifikationer prediktera detta ?
Medlemmar
Rebecka Zacharias
Björn Törnqvist
Anders Sondén
Lars Enochsson
Magnus Nilsson
Datum intresseanmälan
2015-01-21
Datum godkänd intresseanmälan
Datum projektansökan
Datum godkänd projektansökan
Etikprövning
Nej
Datum godkänd etikansökan
Datum beslut
Beslutskommentar
Intresseanmälan inskickad och godkänd. Projektet kolliderar med ett redan befintligt projekt. Projektgruppen är informerad.
Datatransfer
Rapport 2 år inkommit?
Nej
Datum rapport
Publikation
Tidskrift
Projekt avslutat
Nej
Datum avslut
Avslutkommentar
Senast uppdaterad
2015-09-19