GallRiks

Bakgrund

Sedan 2006 har SF-36 administrerats före och efter gallstenskirurgi på några utvalda enheter i GallRiks. Detta har visat att det går att inkorporera PROM (Patient Reported Outcome Measures) i GallRiks, men SF-36 har flera begränsningar som gör att vi behöver hitta ett annat instrument.

För att några säkra slutsatser ska kunna dras av kirurgins inverkan på livskvaliteten krävs en tillräckligt hög täckning.Med tanke på de insatser som en registrering av SF-36 både före och efter operationen innebär har det hittills inte varit GallRiks ambition att uppnå en fullständig täckningsgrad över hela landet. Istället har registreringen genomförts som ett pilotprojekt på ett antal utvalda enheter med kapacitet att hantera de utskick som krävs för att uppnå en rimlig täckningsgrad för elektiva operationer. Ett annat problem med SF-36 är att det inte är tillräckligt specifikt för att fånga upp den inverkan på de gallstensrelaterade symptom som kirurgin syftar till att eliminera.

I GallRiks finns behov av PROM/PREM-formulär för uppföljning av patienter som genomgår kolecystektomi. Förutsättningarna för postoperativt utskick (elektroniskt och/eller per post) är relativt goda eftersom det kan göras centralt och det finns ekonomiskt utrymme i GallRiks för det ändamålet. Det är dock svårare att organisera preoperativa utskick. PROM som förutsätter jämförelse mellan utfall pre- och postoperativt kan därför bara genomföras på utvalda enheter där förutsättningar för detta finns.

Arbetet med att utveckla PROM har vi gjort i samarbete med John Chaplin, psykolog i Göteborg, Simon Pålsson, ST-läkare i Göteborg och Registercentrum Syd.

Metod

Utveckling av tre delformulär planeras:

  1. Ett formulär syftande till att ringa in buksymptom härrörande från gallstenarna. Ges preoperativt och postoperativt, lämpligen 6-12 veckor efter operationen. Det innehåller 4-6 frågor som syftar till att värdera symptom som förmodas komma från gallstenarna (nattliga krampsmärtor under höger arcus, illamående, kräkningar, födointolerans m.m.)
  2. Ett formulär för att skatta besvär uppkomna till följd av det kirurgiska ingreppet (smärtor, sårläkningsproblem, ärr). Besvaras 1-2 månader postoperativt
  3. PREM (Patient-reported experience measure). Besvaras 1-2 månader postoperativt  (samtidigt som formuläret ovan, men med annat fokus). Frågor om väntetid, peroperativt omhändertagande, hantering av postoperativ smärta och illamående.

Konstruktion av frågor

För att få fram frågor till formuläret använder vi följande källor:

1. Fokusgruppsintervjuer

Ett antal patienter som är inplanerade för gallstenskirurgi bjuds in till fokusgruppsintervjuer. Målet med intervjuerna är att ta fram 20-30 frågor relaterade till buksymptom och symptomens inverkan på livskvalitet. Samma personer inbjuds till intervjuer både före och efter operationen. Vid intervjuerna efter ingreppet fokuseras också på upplevelser i samband med ingreppet, kvarstående symptom efter operationen. Patienterna efterfrågas också om vilken de uppfattar som den optimala uppföljningstiden. Intervjuerna har hållits under 2019 och är nu avslutade. Vad som framkommit under intervjuerna kommer att bearbetas tillsammans med John Chaplin, psykolog i Göteborg.

2. Frågor inhämtade från andra PROM

Som underlag till ett nytt PROM har vi gått igenom andra liknande PROM med näraliggande syfte. Till dessa hör Gallstone Impact Checklist och Gastrointestinal Quality of Life Index. Vi har även utgått från frågor som använts parallellt med SF-36 i utskicken från GallRiks. Vi har ställt samman dessa frågor och kommer ta med dem i reduktionen av frågor.

3. Frågor definierade av professionen

Kirurger och sjuksköterskor som ansvarat för vården av patienter med gallsten har ombetts definiera frågor som kan ingå i PROM. Dessa frågor kommer också tas med i reduktionen av frågor.

Reduktion av frågorna

Arbetet med reduktion av frågorna kommer genomföras under 2020. De ansvariga för utvärderingen går igenom frågorna och sorterar ut likvärdiga frågor som uppfattas som irrelevanta. Under genomgången görs också en indelning av frågorna i den grupp som är relevanta att ställa såväl preoperativt som postoperativt (frågor som är aktuella att inkludera i delformulär 1) respektive frågor som enbart ställs postoperativt (frågor i delformulären 2 och 3). Svarsalternativ formuleras med så få och enhetliga skalalternativ som möjligt.

Därefter görs en pilotstudie inkluderande 200 patienter som genomgår elektiv gallstenskirurgi. Frågorna ställs både preoperativt och sex månader postoperativt. Svaren bearbetas genom en Rasch-analys ( IRT-teknik -Item Response Theory som används för att utveckla eller förbättra frågeformulär). Målet är att formulera 4-6 frågor för respektive delformulär där vi framför allt beaktar:

  • Patienternas förmåga att särskilja svarsalternativen
  • Frågeformulärets förmåga att diskriminera olika patientgrupper (patienter med kolecystit, pankreatit, respektive okomplicerad gallstenssjukdom)
  • Att alla frågor bidrar till resultatet utan att vara överflödiga eller irrelevanta
  • Att frågeformuläret mäter en och samma underliggande funktion (symptom härrörande från gallstenarna och symptom kopplade till kvarstående symptom efter det kirurgiska ingreppet)
  • Att frågornas svårighetsgrad överensstämmer med patienternas förmåga

Projektansvarig Gabriel Sandblom, styrgruppen GallRiks

Tillbaka till toppen
Cookies gör att denna webbplats fungerar korrekt. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.
Vår policy om cookies och personuppgifter OK