Under perioden 2019-06-28 till 2019-07-21 begränsad support från Nationell koordinator.

Jag har semester ovanstående period och har begränsad tillgång till mejl och telefon och därmed längre svarstid.

 • Vid inloggnings- och användarfrågor - kontakta din lokala koordinator på kliniken

Vid akuta driftproblem

 • I den händelse att du har ett ärende som inte kan vänta tills jag är tillbaka kan du via via röd flik på hemsidan
   - Anmäl driftstörningar -  kontakta UCR .

sommar

Med önskan om en skön sommar!

Lise-Lott Prebner
Nationell koordinator

Vi kommer att förändra processen kring intresse- och projektansökningar i GallRiks genom att införa ett digitalt inlämningssystem. I detta system har vi valt att enbart använda en ansökan - projektansökan. Inlämning av projektansökan, kommunikation och återkoppling till forskaren samt övrig nödvändig administration kring aktuellt projekt sker i detta system.

Införandet av detta system innebär en effektiv administration kring forskningsansökningar med en bättre överblick av pågående och avslutade projekt samt publikationer.

En länk till inlämningssystemet kommer att finnas på GallRiks hemsida, under fliken FoU.

Inför denna kommande förändring av vår forskningsadministration arbetar vi nu med att se över samtliga handlingar kring varje projekt som genom åren har skickats in till registret.

Mer information kring våra nya ansökningsrutiner kommer när inlämningssystemet är klart att tas i bruk.

Vid eventuella frågor kontakta Lars Enochsson eller Lise-Lott Prebner

Vi ställer även i år ut på Kirurgveckan och finns på plats i Norrköping 19 till 23 augusti tillsammans med ett 60-tal utställarföretag.

Välkomna att besöka oss i vår monter med nummer 211 i Trozelligalleriet .

banner

Klicka här för mer info om Kirurgveckan.

GALLRIKS UTVECKLINGSPRIS

2018 var första året som GallRiks delade ut sitt nystiftade utvecklingspris GULDGALLAN. Priset syftar till att belöna det bästa förbättringsarbete som utförts kring gallkirurgi ute i landet och som grundar sig på analys av enhetens egna GallRiks-data. GallRiks vill med priset uppmärksamma föredömliga förbättringsarbeten, inspirera andra enheter till förbättringsarbete samt sprida kunskap, erfarenhet och goda idéer.

Första pristagaren av GULDGALLAN var Anna Älverdal, kirurgkliniken, Region Jönköpings län som tilldelades priset för sin forskning kring hur sjukvården, ur ett kirurgiskt perspektiv ska handlägga patienter med gallstensorsaknad lätt bukspottkörtelinflammation.

Vinnare 2019på GallRiksdagarna i Stockholm

Inför 2019 utvecklades GULDGALLAN och i år på GallRiksdagarna i Stockholm delades två guldgallor ut .

Första pris gick till ERCP-enheten Akademiska Sjukhuset Uppsala för initiativ till intraoperativ registrering i GallRiks.

Andra pris delades ut till Moras kirurgsekretariat för deras initiativ att avlasta vårdförloppet vid gallkirurgi.

Läs mer om utvecklingspriset och nominerade projekt


guldgallan 2019 1

Anette Sjöberg, GallRikskoordinator vid kirurgkliniken Mora lasarett
Patrick Eriksson och Olof Persson, ERCP-assistent/röntgensjuksköterska,
Akademiska sjukhuset Uppsala

GALLRIKS UTBILDNINGSSTIPENDIUM

I dagens kirurg-Sverige har det blivit svårare för ST-läkare och unga specialister att få tid och pengar från sin hemmaklinik för att åka på fortbildningstillfällen såsom KIRUB-dagar, Kirurgveckan, Bråckdagarna, SFÖAKdagen och inte minst GallRiksdagarna. Dessa möten är utmärkta tillfällen för en blivande specialist i kirurgi att hålla sig a´jour kring och fördjupa sig inom professionens frågeställningar.

I samband med årets GallRiksdagar i Stockholm beslutade GallRiks styrgrupp att fortsättningsvis uppmuntra och stötta unga kirurgers deltagande på i första hand GallRiksdagarna med ett årligt utbildningsstipendium. Utbildningsstipendiet lanserades på årets KIRUB-dagar på Lidingö den 16-17 maj och i år delades två anmälningsavgifter till Kirurgveckan i Norrköping ut!

Dragningen skedde på scen och de två första pristagarna hade glädjande nog redan fått löfte om att delta på Kirurgveckan och stod därför över sitt pris.

De lyckliga vinnarna blev ST-läkarna Elisabeth Kangefjärd, Kungälvs Sjukhus och Mathias Bergström, Södertälje sjukhus.

bild2

Elisabeth Kangefjärd, Kungälvs Sjukhus med Hildur Thorarinsdottir,                              
styrgruppsmedlem i GallRiks som representant för KIRUB

bild1 copy
Mathias Bergström, Södertälje sjukhus

Nedan kan ni ta del utav några föreläsares presentationer från GallRiksdagarna 9 till 10 maj.

Ett referat från årets Gallriksdagar kommer i nästa nummer av tidskriften Svensk kirurgi.

 

Framtidens registerforskning – RRCT - Stefan James

Strategier för att undvika post-ERCP pankreatit. - Eva-Lena Syrén

Vad säger SBU-rapporten? - Jan Adolfsson, Lars Enochsson

Postoperativ ERCP via guidewire/stent - Eva-Lena Syrén

Allt ni behöver veta om pankreatit, del 1 - Sara Regnér
Allt ni behöver veta om pankreatit, del 2
Allt ni behöver veta om pankreatit, del 3

PROM – Lägesrapport vad gäller ny PROM - Gabriel Sandblom

Utdata och rapporter - Camilla Hartmann

Knepiga fall – Hur skall vi registrera – Johanna Österberg

Intervju med den nya ordföranden för GallRiks

johanna ordforande 

Vid styrgruppsmötet inför årets GallRiksdagar valdes överläkare Johanna Österberg till ny ordförande.
Johanna är verksam som övre gastrokirurg i Mora, utför mycket gall- och obesitaskirurgi samt ERCP-undersökningar, och har sen 90-talet haft laparoskopisk bråckkirurgi som specialintresse. Disputerade gjorde hon vid Uppsala Universitet 2005 och utbildningsfrågor ligger henne varmt om hjärtat - hon har varit ST-studierektor i Mora i många år. Johanna har varit aktiv i SIKTs styrelse som kassör, men även innehaft ordförandeposten.

Johanna tar över ordförandeskapet efter docent Bengt Hallerbäck som har varit en viktig och klok primus motor inom GallRiks. Bengt har varit en frontfigur inom gallkirurgin i många år och verksam flest år vid NÄL (Norra Älvsborgs Länssjukhus) inom övre GI-kirurgi. Han har höjt statusen för koordinatorerna och sett till att de blir sedda, hörda och respekterade. Som en del i det så skrev han en artikel Dagens Medicin med ett rakt budskap till klinikledningarna i landet - om man är med i ett register måste kliniken ge resurser till koordinatorerna och registerhållarna.

avtackning bengt 5 original redigerad 1

 Bengt Hallerbäck,Johanna Österberg, Lars Enochsson

 Hur tänker du kring ditt nya uppdrag?

- Jag brinner för gallkirurgin och det är ett stort förtroende att få axla denna roll. Jag har sysslat med registret sedan starten 2005. Vi har jobbat tätt i gruppen som ett team under många år och arbetsuppgifterna kommer därför inte att ändras speciellt mycket. Jag har arbetet med FoU-frågor, Gallriksdagarna och variablerna i registret, men kommer nu att vara mer inblandad i årsrapporten och att leda gruppen tillsammans med registerhållaren, professor Lars Enochsson.

Hur tänker du kring registerarbetet?

Jag har ju alltid försökt driva utvecklingen mot att man ska registrera ”online” på operationssalen och att övriga personalgrupper kan hjälpa till med registerarbetet för att få in valida data direkt. Kvalitetsarbete bör engagera alla i vården, inte bara läkarna! På vår klinik fungerar detta mycket väl och våra undersköterskor och sköterskor på operation är mycket intresserade och delaktiga i registreringen.

Koordinatorerna är viktiga för att vi skall få valida data gällande uppföljning av våra patienter. Täckningsgraden för 30 dagarsuppföljningen måste vara hög på alla kliniker, annars kan det bli felaktigheter som sedan fortplantas till registerforskningen. Jag skall fortsätta i Bengts fotspår med att lyfta denna grupp och förmedla att man skall arbeta som team runt kvalitetsregistren ute på klinikerna. Utan koordinatorer inget register! Verksamhetscheferna måste se till att det finns resurser för våra koordinatorer.

Vad ser du för fokusfrågor inom gallkirurgi?

Den benigna övre GI-kirurgin har hamnat i skymundan i den nationella nivåstruktureringsdebatten. Man behöver etablera och utveckla den specialkunskap som denna kirurgiska folksjukdom kräver. Vi måste höja statusen gällande gallkirurgin – till exempel hur hanterar vi den akuta gallan, den svåra gallan, en-seansförfarande gällande koledochussten och ERCP – följer klinikerna rådande EBM (evidensbaserad medicin)? Om man kan förutse den svåra gallan har vi då planerat in ”rätt piloter bakom spakarna”?

Vi tänker att GallRiks kan ha en roll i både ST-utbildning och fortbildningen av kirurger. GallRiksdagarna som vi anordnar varje år är en källa till utbildning för både kirurger och koordinatorer.

Vilka mål har du för GallRiks?

- Viktigt att professionen styr registret.

- Att registret hela tiden utvecklas och är lättarbetat, att det följer med i det som händer i gallkirurgin. Variablerna ska spegla våra behov till exempel gällande riskfaktorer, när det kommer nya tekniker för kartläggning av gallvägarna, vid behandling av koledokussten, i utvecklingen av robotassisterad kirurgi – då måste vi hänga med.

Registret skall fortsätta att vara en källa till forskning, ett mål vore om vi kan stimulera fler unga kirurger att jobba med registerstudier. Vi har instiftat Guldgallan, priser som delas ut varje år på GallRiksdagarna, där det ena priset skall gå till någon som utför ett ST-arbete inom området och det andra priset skall tillfalla ett förbättringsarbete där alla personalkategorier kan delta. I år under KIRUB-dagarna delas även två utbildningsstipendium ut till Kirurgveckan från GallRiks.

Slutligen arbetar vi nu aktivt för att få igång RCT i registrets regi. Det viktigaste av allt är att registret hela tiden kan ge tillbaka information till de som lägger tid att registrera, som ”Koll på läget” samt redovisa kvartalsrapporter och årsrapporter med hög kvalitet.

Jag hoppas att våra brukare använder registret aktivt. Vi kommer att finnas på Kirurgveckan igen med en egen monter.

Välkomna att besöka oss och ge feedback!

 

Vi tackar för engagemang och deltagande och summerar vårt 13:e arrangemang som hölls på Norra Latin, Stockholm som mycket lyckade och innehållsrika dagar.

Sammanfattning av programinnehåll samt presentationsmaterial från GallRiksdagarna kommer inom kort att publiceras på hemsidan.

Avgående och nytillkomna ledamöter var samlade till möte inför GallRiksdagarna 2019.

styrgrupp 20190508

Främre raden från vänster: Lars Enochsson, Johanna Österberg, Lise-Lott Prebner, Johannes Fellinger, Peder Rogmark,
Andra raden från vänster: Bengt Hallerbäck, Hildur Thorarinsdottir, Kaveh Khodakaram, Anna Eriksson
Bakre raden från vänster: Gabriel Sandblom, Rikard Henricsson, Jonas Hedström
Saknas Gunnar Persson och Karin Larsson omvårdnadsrepresentant.

Nu räknar vi ner till GallRiksdagarna där vi sprider kunskap, erfarenhet och goda idéer inom gallstensområdet!

På programmet står bland annat registerforskning, koledokussten - hur skall den handläggas?, Utdelning av Guldgallan, Utdata och rapporter och hur registrerar vi knepiga fall?

Välkomna den 9 och 10 maj till ett program med intressanta programpunkter och föreläsare. 

Styrgruppen

Under perioden 2019-04-22 till 2019-04-29 begränsad support från Nationell koordinator.

Jag har semester ovanstående period och har begränsad tillgång till mejl och telefon och därmed längre svarstid.

 • Vid inloggnings- och användarfrågor - kontakta din lokala koordinator på kliniken

Vid akuta driftproblem

 • I den händelse att du har ett ärende som inte kan vänta tills jag är tillbaka kan du via via röd flik på hemsidan  - Anmäl driftstörningar -  kontakta UCR .

Lise-Lott Prebner
Nationell koordinator

SBUs tredje och sista rapport - Åtgärder vid sten i de djupa gallgångarna är nu klar och finns att ta del utav på SBUs hemsida, https://www.sbu.se/sv/publikationer/sbu-lamnar-sista-rapporten-om-gallstensoperationer/

Utvärderingarna om gallstensoperationer är ett underlag för ett väl underbyggt nationellt vårdprogram.

 1. Operation vid besvär av sten i gallblåsan och akut gallblåseinflammation 
 2. Intraoperativ kolangiografi vid kolecystektomi
 3. Åtgärder vid sten i de djupa gallgångarna

 

Det finns fortfarande möjlighet att skicka in nomineringar till Guldgallan
 

På GallRiksdagarna uppmärksammar och premierar vi:

 • bästa ST-arbete för kvalitet eller vetenskap baserat på GallRiks-data
 • bästa förbättringsarbete som utförts i verksamheten och som grundar sig på analys av GallRiks-data.

Läs mer om våra utvecklingspriser.

Torsdagens program är kompletterat med en föreläsning om pankreatit  -  Allt ni behöver veta om pankreatit.

Ta del av aktuellt program

Kontrollera att du har fått ett bekräftelsemejl med dina anmälningsuppgifter till den e-postadress som du angett i anmälningsformuläret.

Kontakta Nationell koordinator om oklarheter eller frågor kring din anmälan.

GallRiksdagarna en mötesplats för gallstenskirurgi och ERCP

Till dig som ännu inte haft möjlighet att anmäla dig till våra inspirations- och utbildningsdagar förlänger vi nu anmälningstiden framtill den 14 mars.

GallRiksdagarna bjuder på intressanta föreläsare och programpunkter med bland annat fokus på registerforskning, utmaningar vid koledokussten, fortsatt utveckling av registret och rapporter och utdata m.m. Läs mer om programmet

Guldgallan delas ut!
Under torsdagen uppmärksammar och premierar vi bästa ST-arbete för kvalitet eller vetenskap baserat på GallRiks-data samt även bästa förbättringsarbete som utförts i verksamheten och som grundar sig på analys av GallRiks-data.

Det finns fortfarande möjlighet att skicka in nomineringar – sista dag att nominera är den 31 mars 2019.

Under rubriken Utvecklingspriser finns mer information om stipendierna samt nomineringsformulär.

Vi ser fram emot innehållsrika och utvecklande dagar tillsammans med er!

Styrgruppen

Ett tips till dig som har ett konto i GallRiks och har behov av behörighet till fler enheter är att du på ett smidigt sätt i registret kan ansöka om behörighet och operatörsstatus till en annan enhet.

Inloggad i registret finns funktionen tillgänglig via rubriken Ansök - Behörighet/Operatörsstatus. I en lista över samtliga enheter i GallRiks markeras och skickas ansökan till aktuell enhet. Ett meddelande skickas i registret till lokal koordinator på enheten som sedan administrerar ansökan/behörigheterna.

Möjligheten att anmäla sig till GallRiksdagarna finns framtill den 8 mars, därefter stängs anmälningsformuläret.

Kontakta Nationell koordinator om frågor kring deltagande eller anmälan.

I år finns möjlighet att kombinera deltagande på GallRiksdagarna med SFÖAK-dagen då konferenserna sammanfaller i datum och plats.

GallRiksdagarna
9 till 10 maj, Musiksalen, Norra Latin, Stockholm


SFÖAK-dagen

10 maj kl. 09.00-15.00 Norra Latin, Stockholm

 • Här anmäler du dig till SFÖAK-dagen och hittar mer information om programmet http://www.sfoak.se/

God fortsättning på det nya året!

Kom ihåg att sista dag för rapportering och klarmarkering av 2018 års data i registret är den 28 februari 2019!

Kontakta Nationell koordinator vid oklarheter eller frågor.

background 2909020 340

Vi ser fram emot ett nytt innehållsrikt och utvecklande GallRiks‐År!

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR!

Styrgruppen GallRiks

Komplett program samt anmälningsformulär finns nu tillgängligt på hemsidan.

Under rubriken GALLRIKSDAGARNA finns länk till formulär för anmälan samt även program för dag 1 och 2.

Program i pdf-format för utskrift

 

Önskar du testinmata data eller utbilda i registret finns möjligheten att använda vår utbildningsmiljö.

Att mata in patienter med fiktiva personnummer för test och utbildning i produktionsmiljön är inte tillåtet. Samtliga uppgifter som registreras i registret kommer med i de rapporter som finns för enheten, årsrapporten samt som data till Socialstyrelsens täckningsgradsanalys.

GallRiks utbildningsmiljö

Utbildningsmiljön skiljer sig från produktionsmiljön genom att den inte hanterar riktiga uppgifter.
Fiktiva patienter används i miljön! För åtkomst till utbildningsmiljön krävs att du måste ha ett specifikt inloggningskonto med lösenord. Detta är inte samma inloggningsuppgifter som du använder i produktionsmiljön. 

Konto till utbildningsmiljön erhålls av nationell koordinator Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

För att komma med i underlaget till årsrapport 2018 behöver data vara inrapporterat och klarmarkerat senast den 28 februari 2019!

Vid lägre täckningsgrad än 90 procent presenteras inte enhetens data i årsrapporten.

Rapport från SBU (STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK OCH SOCIAL UTVÄRDERING)  "Intraoperativ kolangiografi vid kolecystektomi" finns nu publicerad på SBUs hemsida.

Rapporten undersöker vad man uppnår genom att göra en intraoperativ kolangiografi rutinmässigt vid alla kolecystektomier jämfört med att göra det selektivt för att förebygga att operationsskador på gallgångarna uppstår vid kolecystektomi samt att hälsoekonomiskt belysa kostnaderna för detta i förhållande till en situation där man använder strategi med selektiv användning.

Ta del av rapport eller sammanfattning:

Se även den första rapporten om behandling av sten i gallblåsan och akut inflammation i gallblåsan som publicerades i december år 2016.

GALLRIKSDAGARNA, Stockholm, 9 till 10 maj 2019, Stockholm City Conference Centre, Norra Latin

2019 års program omfattar bland annat:

Dag 1 - 9 maj

 • Registerbaserad randomiserad klinisk prövning (RRCT) i GallRiks - om det nya och effektiva sättet att göra stora studier. Bakomliggande teori och aktuella studier presenteras.
 • Koledokussten under operation  - hur skall den handläggas? Stenhård debatt utlovas.
 • Guld-Gallan - presentation av finalister och prisutdelning

Dag 2 - 10 maj

 • Knepiga fall - hur registrera i GallRiks?
 • PROM - lägesrapport vad gäller ny PROM

På vårt årliga möte - GallRiksdagarna möts läkare, forskare,vårdpersonal och administratörer med flera som är intresserade av gallstenssjukdomar och ERCP för att utbyta erfarenheter och lära nytt.

"Save the date" och håll utkik på hemsidan där mer information, detaljerat program samt anmälningsformulär kommer inom kort!.

 save the date - program

Varmt välkomna till GallRiksdagarna 2019!

 

Nu finns möjligheten att söka 2 utbildningsstipendier från GallRiks!

Vi har utvecklat vårt utvecklingspris Guld-Gallan och skapat två olika priser. Priserna delas ut på GallRiksdagarna 9 till 10 maj 2019, Norra Latin, Stockholm.

De två priserna avser:

 • Bästa ST-arbete för kvalitet eller vetenskap baserat på GallRiks-data, 15 000 kronor

 • Förbättringsarbete som utförts i verksamheten och som grundar sig på analys av GallRiks-data 15 000 kronor


Samtliga finalister uppmärksammas på GallRiksdagarna med prisceremoni och inspirerande föreläsning.

Sista dag att nominera är den 31 mars 2019!

Nomineringsformulär och mer information finns att hämta under rubriken UTVECKLINGSPRIS

 

Tillbaka till toppen
Cookies gör att denna webbplats fungerar korrekt. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.
Vår policy om cookies och personuppgifter OK