Mitt ärende

För att underlätta hanteringen av ärenden och förtydliga förväntningar, gällnade återkoppling, så har vi valt att kategorisera kontakt med Auricula supporten i 8 olika kategorier. Nedan återfinns en kort beskrivning av respektive kategori tillsammans med vilka åtgärder som Du kan vidta innan/när ärendet skapas och hur Du som användare kan förvänta dig att ärendet kommer att hanteras av den centrala Auricula supporten.

Typ 1-3 berör olika problem kopplade till att användaren inte kommer åt systemet. Generellt har vi INTE mandat att administrera Era behörigheter i systemet. Dessa administreras lokalt hos er av behörig personal.

Typ 4 är kopplat till eBREV.

Typ 5-7 olika typer av frågeställningar eller synpunkter

Typ 99 Övrigt, används i huvudsak om ingen av de övriga typerna stämmer in på beskrivningen av ditt ärende.

8. Övrigt

Till denna kategori hör ärenden som inte passade in i några av de övriga kategorierna.

Beroende på ärendets beskrivning så kommer antingen supporten att hantera ärendet omgående alternativt skicka det vidare till Auricula förvaltningen.

7. Det har blivit fel, hur kan jag rätta felet…

Om Du gjort något som gör att en registrering/inmatning blivit felaktig och Du inte vet hur du skall korrigera detta så är det bäst att omgående kontakta supporten. Att själv försöka lösa problemet fastän Du inte är helt säker på hur kan medföra en risk för att data blir mer korrupt.


Support organisationen kommer antingen att lämna ett svar som beskriver hur användaren skall agera alternativt vidare befordra ärendet till en expert användare i Auricula förvaltningen som får överta ansvaret att svara användaren.

Ärendet kommer att avslutas i och med hanteringen.

6. Detta fungerar mindre bra…

Ärende av typen ”Detta fungerar mindre bra…” signalerar att en förändring till systemet önskas. Det är något som kan göras bättre. Med fördel innehåller ärendet en beskrivning av ett alternativt lösningsförslag. Varför fungerar inte den aktuella lösningen? Hur vill ni att den skall fungera?

Denna typ av ärenden kommer att vidarebefordras av support organisationen till någon i Auricula förvaltningen. Ärendet kommer därefter att avslutas i och med hanteringen.

Auricula förvaltningen kommer att logga dessa ärenden som synpunkter eller önskemål - i listan över ändrings eller förbättringsförslag. Vid behov kan Du komma att kontaktas.

5. Hur gör jag…

Erhåller vi en fråga av typen/kategorin ”Hur gör jag…” så signalerar detta att användaren behöver hjälp med handhavandet av systemet.

Support organisationen kommer att lämna ett svar som beskriver hur användaren skall göra alternativt, i fall frågan är komplex, så kommer den att vidarebefordras till en expertanvändare i Auricula förvaltningen, som kommer att svara användaren och då kan det vara att svaret dröjer något längre. Vår målsättning är dock att hantera alla frågor så snart som möjligt och utifrån aktuell prioritering. 

Ärendet kommer att avslutas i och med hanteringen.

4. eBreven som jag skickade kommer inte fram…

Använd inte Auricula suppporten för ärenden som berör eBREV som är sena eller kommit bort. För att kunna effektivisera hanteringen av uteblivna eller sena eBREV finns ett inbyggt stöd i Auricula systemet som vi önskar att ni nyttjar.

 

Genom att, i Auricula systemet, logga brevet som sent eller uteblivet, från doseringssidan, så har vi möjligheten att i detalj följa upp alla eBREV som loggats och informera Posten.


Vi bevakar alla enskilda eBREV som loggas som sena av användarna och Posten. På så viss kan vi erhålla en korrekt och aktuell bild för varje enkilt brev som skapats. I de fall vi får indikationer om störningar från er så informerar vi Posten omgående och efterlysser en felsökning och återkoppling för de berörda breven. Posten behöver veta exakt vilka eBREV som skall felsökas och denna information erhålls via de ID som loggas vid inrapportering av eBREV genom den inbyggda funtkionen.

I de fall ett ärenden om eBREV skapas via Supporten så kommer de att vidarebefordras till någon i Auricula förvaltningen för kännedom. Vi kommer att ha svårt att fullfölja en felsökning mot Posten då alla information inte kommer att finnas. Därefter kommer ärendet att avslutas i och med hanteringen.

3. Jag kommer inte in i systemet – mitt SITHS kort fungerar inte

Gällande SITHS kort så har UCR ingen support för dessa. UCR tillhandahåller en tjänst, i de register som vi förvaltar, som nyttjar SITHS kort för stark autentisering av användarnas åtkomst till registren. Vi har en länk som samlar tillgänglig information kring SITHS kort och dess användning i register som UCR förvaltar, se mer information kring SITHS kort, generellt.


Är det första gången som du loggar in i Auricula med ditt SITHS kort behöver du följa instruktionerna för hur du skall aktivera ditt e-tjänstekort för inloggning i registret.

 

Upplever du att det är problem med just ditt SITHS kort och din inloggning till Auricula vill vi att du i första hand felsöker med hjälp av följande felsökningstips, SITHS hjälp. Med dessa tips skall Du kunna diagnostisera vart felet ligger.

Säkerställ att ditt SITHS kort inte blivit "låst" i registret. Detta framgå av det felmeddelanden som visas vid inloggnings försök. 

2. Jag kommer inte in i systemet – det ligger nere

Innan Du skapar ett ärende om att systemet ligger nere, verifiera att problemet inte är lokalt.

Har Du flera kollegor som inte kommer åt systemet?

Verifiera om Du har en koppling till internet och att denna fungerar, kommer Du t.ex. åt UCR´s hemsida?

När vi tar emot denna typ av ärenden kommer vi att påbörja en felsökning genom att först verifiera att systemet är upp. Därefter kommer vi att titta på om det finns användare som är åtkomst till systemet. Support organisationen kommer sedan att lämna ett svar som beskriver hur användaren skall agera alternativt vidarebefordra ärendet till någon i Auricula förvaltningen som får överta ansvaret att svara användaren eller kontakta den lokala förvaltningen. Oberoende av hur support organisation svarar så kommer ärendet att avslutas i och med hanteringen.

 

1. Jag kommer inte in i systemet - jag är inte upplagd som användare

Den centrala support organisationen vid UCR har INTE mandat eller befogenhet att skapa och lägga upp lokala användare.

Detta skall skötas lokalt enligt gällande bestämmelser och rutiner.

I de fall dessa ärenden skapas så kommer de att vidarebefordras till Auricula förvaltningen för kännedom. Auricula förvaltningen kommer sedan att kontakta den lokala förvaltningen. Därefter kommer ärendet att avslutas i och med hanteringen.