Den centrala support organisationen vid UCR har INTE mandat eller befogenhet att skapa och lägga upp lokala användare.

Detta skall skötas lokalt enligt gällande bestämmelser och rutiner.

I de fall dessa ärenden skapas så kommer de att vidarebefordras till Auricula förvaltningen för kännedom. Auricula förvaltningen kommer sedan att kontakta den lokala förvaltningen. Därefter kommer ärendet att avslutas i och med hanteringen.