Fråga: Kan jag randomisera en patient som står på Multaq?

Svar: Exklusionskriterium nr 1 är kontraindikation mot OAK (någon eller flera) och nr 3 är om patienten är olämplig för byte till specifik NOAK, exv pga interaktioner. Således är Multaq-patienter inte inkluderbara eftersom det innebär en kontraindikation mot Pradaxa.

Om man redan i förväg vet att det finns risk att patienten (eller du själv) inte vill eller kan följa ABC-rekommendationen sätts hypotesen att skräddarsy behandling som studien avser ur spel. ABC AF-studien är en strategistudie, så det blir extra viktigt att i möjligaste mån följa behandlingsrekommendationerna, och undvika att göra aktiva avsteg från studiens ABC-rekommendationer.

Inklusionskriterium: 
Nedanstående kriterium måste vara uppfyllt för att patienten ska kunna randomiseras:

  1. Patient med diagnostiserat förmaksflimmer, inklusive nydiagnostiserat, med eller utan pågående antikoagulantiabehandling

Exklusionskriterier:
Inga av dessa kriterier får vara uppfyllda om patienten ska kunna randomiseras.

  1. Kontraindikation mot någon oral antikoagulantia, enligt FASS
  2. Indikation för oral antikoagulantia behandling utöver förmaksflimmer, t.ex venös tromboembolism och/eller mekanisk hjärtklaffprotes
  3. Pågående NOAK-behandlad och inte lämplig/möjlig kandidat för att byta till annan NOAK, t.ex läkemedelsinteraktioner
  4. Pågående behandling med två trombocythämmande läkemedel
  5. Samtidigt deltagande i läkemedelsprövning med blodproppshämmande läkemedel
  6. Planerad förmaksflimmerablation eller förmaksflimmerkirurgi
  7. Hemoglobin < 90g/L
  8. Patient som enligt studieläkarens uppfattning inte förmår att efterfölja studieprotokollet