Fråga: Hur ska Pradaxa 150 mg 1x2  rekommendationen följas hos patienter med samtidig amiodaron behandling?

Svar: Enligt FASS är det inte nödvändigt med dosreduktion av Pradaxa vid samtidig amiodaron behandling. Det är dock beskrivet att koncentrationen av Pradaxa i blodet ökar. Det är därför upp till varje prövare att ta ställning till om de anser att Pradaxa dosen behöver sänkas till 110 mg 1x2.