Fråga: Finns det specifika ABC AF-studierekommendationer om labprover i samband med byte från warfarin till NOAK?

Svar: Nej, det finns ingen studiespecifik rekommendation. Som vid alla patientmöten i klinisk rutin kan det behövas kompletterande lab/rtg/ultraljud osv. Rutiner för provtagning vid mottagningsbesök skiljer sig åt mellan kliniker. Det kan förstås vara praktiskt att kontrollera INR och CrCl hos patienter som står på warfarin och randomiserats till ABC-armen direkt vid visit 1 i väntan på ABC-scores och behandlingsrekommendation, för att bättre bedöma tidpunkt för att starta NOAK-behandling om patienten får rekommendation om detta.