Nya regler för datauttag med anledning av den nya patientdatalagen

Med anledning av den nya patientdatalagen som kräver att patientdata hanteras på ett formaliserat sätt måste man i fortsättnigen fylla i ytterligare en blankett för att få ut data från Swedvasc. Registerhållaren är numera den juridiska huvudmannens representant (för Swedvasc Region Skåne)- därför krävs registerhållarens underskrift. .

Regler för tillgång till data ur Swedvasc för forskningsändamål

Varje klinik förfogar själv över den egna klinikens insända data. För tillgång till data utöver den egna klinikens, är det lämpligt att en eller flera medarbetare från andra kliniker som bidrar med data ingår. Speciell hänsyn till kliniker som bidrar med stor andel data kan vara rimligt. Lars Norgren, Ulf Hedin, Anders Gottsäter och Khatereh Djavani Gidlund är Swedvasc forskningsråd. 

Om jävssituation föreligger för en medlem av forskningsrådet, deltar denne inte i beslut. Skulle mer än en medlem anföra jäv, utses en extern granskare med ämneskompetens att biträda forskningsrådet i det enskilda ärendet.

Sänd ”Swedvasc Ansökan för Projekt” till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.. Denna blankett finns under Forskning/Publiceringsregler/ ansökan. Ansökan skall innehålla uppgifter om projektets titel, syften och hypotes samt vid vilken klinik och institution forskningen bedrivs. Till ansökan bifogas forskningsetiskt godkännande av studien.

Etikgodkännande behövs inte om data skall användas för kvalitetsarbete som till exempel Swedvasc årsrapport Vascunet rapporter.                                              

Data får endast användas för de syften som beskrivits i projektplanen. Uppstår nya frågeställningar skall kompletterande ansökan inlämnas. Data överlämnas utan personnummer och får ej sändas per e-post. Ledningsgruppen kommer att informera sökande om liknande projekt med samma eller motsvarande data som grund redan pågår inom annan forskargrupp i syfte att undvika dubbelarbete och uppmuntra till samarbete.

Efter godkännande av forskningsrådet ska en separat blankett fyllas i : "Formulär för beställning av datautdrag från kvalitetsregister vid UCR". Även denna blankett finns på Swedvasc hemsida under rubriken Forskning/Publiceringsregler/ ansökan. Skriv ut blanketten, underteckna och skicka till registerhållaren:

Björn Kragsterman

Kärlkirurgiska kliniken

Västmanlands sjukhus Västerås

72189 Västerås

 

Registerhållaren skickar sedan blanketten vidare till UCR som ordnar med datauttaget. Detta något krångliga förfarande beror på att Patientdatalagen kräver att patientdata hateras på ett formaliserat sätt. Registerhållaren är den juridiska huvudmannens representant. Huvudman för swedvasc är Region Skåne

 

Kostnad för datauttag

Varje datauttag kräver en viss arbetsinsats vars belopp beror på storlek och komplexitet i begäran. Registerorganisation bekostar datauttag och analysstöd upp till 16 000 kronor de forskargrupper som är aktiva användare av registret.  Vid mer komplexa datauttag får överskjutande del bekostas av respektive forskargrupp. Kostnad för datauttag och analysstöd av icke aktiva användare av registret betalar själva hela arbetskostnaden.

 

 

 

Tillbaka till toppen