Registerbaserade randomiserade kliniska studier

De svenska kvalitetsregistren utgör en guldgruva för forskningen. Det har länge varit vanligt med registerbaserade observationsstudier som bland annat lett till omfattande produktutveckling vad gäller medicinsk-teknisk utrustning.

Nu genomförs även flera registerbaserade randomiserade kliniska studier, RRCT (Registry-based Randomized Clinical Trials). Den första utfördes inom ramen för Swedeheart, ett register som omfattar den akuta hjärtinfarktsvården, planerade kateterburna kranskärlsingrepp och klaffbyten samt öppen hjärtkirurgi. UCR är registercentrum för Swedeheart och svarade för hela den tekniska lösning som krävs för att få RRCT-konceptet för att fungera. Den tekniska lösningen utvecklas ständigt för att möte nya krav och tillåta allt större och mer komplexa studier.

I och med att i princip samtliga svenska sjukhus rapporterar in sina data till Swedheart är det möjligt att genomföra randomiserade kliniska studier inom ramen för registreringen. Datorn får sköta det slumpvisa urvalet av vilka som ska få en viss behandling och vilka som inte ska få det. Studierna blir unika eftersom de omfattar ett stort antal patienter och dessutom speglar den kliniska verkligheten.

Den första registerbaserade randomiserade kliniska studien heter TASTE och jämför två behandlingsformer – trombektomi vid PCI-behandlad hjärtinfarkt med ST-höjning respektive enbart PCI. När resultatet presenterades i september 2013 väckte det stor internationell uppmärksamhet. 30 dagar efter ingreppet fanns det inte någon skillnad mellan de båda patientgrupperna vad avser överlevnad. En uppföljning ett år efter ingreppet bekräftade resultatet.

Den nya kunskapen har lett till förändring av klinisk praxis i Sverige. Före TASTE användes trombektomi i ungefär hälften av alla fall av PCI vid ST-höjningsinfarkt, 2014 hade användningen sjunkit till cirka 15 procent.

RRCT lämpar sig för många områden inom sjukvården och TASTE följs av flera andra pågående registerbaserade randomiserade kliniska studier. Studierna blir högkvalitativa, men ändå betydligt billigare än vanliga randomiserade kliniska studier. Dessutom kan även etablerade behandlingsformer utan kommersiellt intresse för läkemedelsindustrin utvärderas.

Tillbaka till toppen