Ett nationellt kvalitetsregister innehåller individbaserade uppgifter om problem, insatta åtgärder och resultat inom hälso- och sjukvård och omsorg. De nationella kvalitetsregistren certifieras av den Nationella styrgruppen för kvalitetsregister, som också fortlöpande granskar registren.

Kvalitetsregistren ger svensk sjukvård unika möjligheter att utveckla vårdkvaliteten. Fullt utbyggt gör ett kvalitetsregister det möjligt att följa upp vården av alla patienter inom ett visst sjukdomsområde. Det primära syftet med registren är att stödja sjukvården i dess strävan mot evidensbaserade behandlingar vid olika sjukdomstillstånd. Genom registren får de olika vårdinrättningarna återkoppling på sitt arbete och kan jämföra sina behandlingar och resultat med sig själva och med motsvarande för andra vårdgivare.

Det finns fler än 100 nationella kvalitetsregister i Sverige. Dessutom finns ett stort antal andra lokala, regionala och nationella kvalitetsregister.

 

Register som förvaltas av UCR

Klicka på ett registers namn för att komma till respektive registers egen hemsida. Där kan du även logga in i registret.

AURICULA* – Nationellt register för förmaksflimmer och antikoagulation

GallRiks* – Svenskt kvalitetsregister för gallstenskirurgi

Kateterablationsregistret* – Nationellt kvalitetsregister för kateterablation vid hjärtrusningar

NRS* – Nationellt register över smärtrehabilitering

RiksSvikt* – Nationellt kvalitetsregister för hjärtsvikt

RiksSår* – Nationellt kvalitetsregister för svårläkta sår

Senior Alert* – Nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg

SOReg* – Scandinavian Obesity Surgery Registry

SPAHR* – Svenska registret för pulmonell hypertension

SPOR* – Svenskt perioperativt register

SVAR – Svenskt akutvårdsregister

SveDem* – Svenska demensregistret

SWEDCON* – Barnhjärtregistret (inkluderar GUCH, det vill säga vuxna med medfött hjärtfel)

SWEDEHEART* – Sammanslagning av RIKS-HIA, SEPHIA, SCAAR, TAVI, Svenska Hjärtkirurgiregistret och Kardiogenetikregistret.

RIKS-HIA – register över akut hjärtinfarktsvård

SEPHIA – register över sekundärpreventiv vård efter hjärtinfarkt

SCAAR – register över kateterburna kranskärlsingrepp

TAVI – register över kateterburna klaffbyten

Svenska Hjärtkirurgiregistret – register över öppna hjärtkirurgiingrepp

Kardiogenetikregistret – Svenskt register för ärftliga hjärtsjukdomar

SWEDEVOX* – Andningssviktregistret över oxygenbehandling och respiratorbehandling i hemmet

SWEDVASC* – Nationellt register för kärlkirurgi

TBI – Traumatic Brain Injury

ThoR – Allmän Thoraxkirurgi

Webrehab Sweden* - Kvalitetsregister inom rehabiliteringsmedicin

ICMART – Internationellt register för In vitro fertilisering

*Nationellt kvalitetsregister med stöd från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) www.kvalitetsregister.se

Tillbaka till toppen