UCR registercentrum är en självklar samarbetspartner i allt som rör register. Tjänsteutbudet är brett och vårt arbetssätt flexibelt och lyhört. Tack vare att vi har många register och lång erfarenhet har vi bred kunskap om flera olika kliniska områden.

En förteckning av våra tjänster omfattar bland annat:

• Rådgivning inför starten av ett register.
Vi har specialister som hjälper till med design och organisation av registret, ekonomer och som ger råd och stöd, jurister som ser till att lagar och regler följs samt tekniker som lägger upp registret på den senaste plattformen. UCR registercentrum har även användbarhetsexperter som inför starten av register gör en förstudie där användarna i vården intervjuas. Detta för att säkerställa att syftet med registret uppfylls – att höja kvaliteten i vården.

• Drift av registret.
När registret väl startat hjälper UCR till med administration, ekonomisk hantering, teknisk drift och utveckling av tjänsten, sammanställning av statistik, analys samt uttag av data och rapporter.

• Vetenskaplig validering.
Vi har läkare och forskare knutna till UCR som säkerställer att data som tas ut från registren är vetenskapligt validerat.

• Verksamhetsutveckling.
Vi utvecklar fortlöpande befintliga register med fokus på kvalitet.

• Laboratorium, biobank och kliniska prövningar.
Inom ramen för UCR finns laboratorium där vi kan ta in prover och utföra tester, en biobank som skapar och underhåller en stabil organisation och struktur kring biobanksprov och provsamlingar samt specialister på kliniska studier som kan hjälpa till med samtliga moment i en klinisk prövning eller endast valda delar.

UCR Designhandbok för rapporter, diagram och tabeller
(pdf för nedladdning, klicka på rubriken)
UCR:s Riktlinjer vid visualisering av användbar statistik från kvalitetsregister (2014). Handboken beskriver hur kan designar information och rapporter från kvalitetsregister till att bli mer användbara, förståeliga och lättillgängliga.

Kvalitetsregister online. ”Koll på läget” i en komplex och föränderlig värld.
(pdf för nedladdning, klicka på rubriken)
Rapport som beskriver arbetsgång och resultat för projektet Användbara data, som var en del av SKL:s satsning på öka användning och spridning av kvalitetsregisterinformation. Den beskriver arbetssätt för hur man kan designa information och rapporter från kvalitetsregister till att bli mer användbara. Rapporten beskriver arbetet med Swedhearts rapporter men är allmänt tillämpbara.

Ansökan om datauttag för ej forskningsändamål
(doc för nedladdning, klicka på rubriken)
Kvalitetsregisterdata används i stor utsträckning för framställning av statistik inom hälso- och sjukvård samt för uppföljning av vårdkvalitet. Vi hjälper till med att ta fram och sammanställa data för dessa syften. För att ansöka om data för kvalitetsuppföljning, använd dig av formulär för ansökan om registeruppgifter från kvalitetsregister vid UCR för ej forskningsändamål, som finns att ladda ner genom att klicka på länken ovan, eller under rubrik ”Blanketter”.

Tillbaka till toppen