I Socialstyrelsens föreskrifter SOSFS 2008:14 16 § framgår det att vårdgivaren har ansvar för att det finns rutiner för säkerhetskopiering av patientuppgifter. Enligt 1 Kap.  2§  skall dessa bestämmelser gälla för alla vårdgivare som hanterar patientuppgifter. Ett kvalitetsregister medför en behandling av patientuppgifter varför även detta omfattas av dessa direktiv.

Utöver att specificera syftet med säkerhetskopieringen bör följande fyra punkter hanteras...

  • med vilken periodicitet skall säkerhetskopiering göras?
  • hur länge skall säkerhetskopiorna sparas?
  • Hur ofta skall återläsningstester göras?
  • Hur förvaras säkerhetskopiorna?

Dessa frågor är i synnerhet intressant för ett kvalitetsregister om vi ser till gallring och patientens möjlighet till krav på utplåning av sina uppgifter från ett register. Utplåning och gallring omfattar även alla säkerhetskopior.

Om säkerhetskopiorna inte sparas allt för länge kan det mycket väl medföra att separata rutiner för att hantera utplåning och gallring från dessa inte behövs. I annat fall, om säkerhetskopiorna skall sparas över en längre tid, så kan detta aktualisera frågan om rutiner får utplåning och gallring även från säkerhetskopiorna.

Tillbaka till toppen