I propositionen (prop. 2007/08:126. sid. 208) framgår att det från integritetssynpunkt är angeläget att den registerade får utförlig information om personuppgiftsbehandlingen. Informationen är av vikt för att skapa ett förtroende för behandligen samt för att den enskilde skall kunna ta tillvara sina rättigheter i samband med personuppgiftsbehandlingen.Hur informationen ska utformas och lämnas till den enskilde överlåtes åt den lokalt personuppgiftsanvariga. Säkra rutiner ligger i den personuppgiftsansvariges eget intresse då denna anses ha bevisbördan för att information faktiskt lämnats eller nått patienten (se prop. 2007/08:126. sid. 249). Hänsyn måste tas till en enskildes möjlghet att tillgodogöra sig informationen. Det är även viktigt att det från informationen klart framgår vem som är centralt personuppgiftsansvarig, CPUA. För detta ansvarar CPUA centralt. 

I PDL, 8 kap. 6 § återfinns all information om vilka upplysningar som måste finnas med i information till patienten medan 7 Kap. 3 § redogör för det som är viktigt för just kvalitetsregister som t.ex.

  • den enskildes rätt att när som helst få uppgifter om sig själv utplånade ur registret, även om den enskilde en gång godkänt att uppgifterna får behandlas.
  • Den enskilde skall upplysas om uppgifter inhämtas från annan källa än den enskilde själv eller hans eller hennes patientjournal, t.ex. om uppgifter inhämtas genom samkörning med andra register.
  • Den enskilde ska upplysas om huruvida och till vilka kategorier av mottagare personuppgifter kan komma att lämnas ut.

Ansvaret för information till patienten delas mellan PUA och CPUA.

Tillbaka till toppen