Enligt PDL, 7 kap. 2 § följer att den enskildes personuppgifter INTE får behandlas i ett nationellt kvalitetsregister om vårdtagaren eller patienten, dvs. den enskilde, motsätter sig detta. I PDL ställs inga krav på samtycke från den enskilde så som avses i PUL (1998:204) för personuppgiftsbehandling. I stället ges den enskilde en möjlighet att motsätta sig personuppgiftsbehandlingen, vilket i praktiken innebär att tyst samtycke räcker för personuppgiftsbehandling i ett kvalitetsregister. Det är dock i många fall lämpligt att samtycke inhämtas då den enskilde som huvudregel skall informeras om rätten att motsätta sig en registering innan den sker alternativt om inte detta är möjligt, snarast efter regsiteringen, se PDL 7 kap. 3 §.En enskild som motsätter sig registering skall inte registeras och en enskild som senare motsätter sig n registering har rätt att få alla sina uppgifter i ett register utplånade. Detta innebär att uppgifterna skall försöras så att de inte går att återskapa, se PDL, 8 kap. 3§ och PUL 
28 §. Detta är inte det samma som att avidentifera uppgifterna.Den enskilde har rätt att få information om registeringen.

Undantaget till den enskildes rätt att motsätta sig personuppgifts-behandlingen och informationen om sådan personuppgiftsbehandling gäller för uppgifter behandlade före den 1 juli 2009 (porp 2007/08:126 sid. 219)

Se även  "Vilka regler finns kring informationen till vårdtagaren/-patienten?"

Tillbaka till toppen