Det finns idag ingen legal reglering av styrgruppen för ett Nationellt eller regionellt kvalitetsregister. De i kvalitetsregistersammanhang förekommande begreppen huvudman, registerhållare, registerförvaltare och registerstyrgrupp eller styrgrupp saknas i lagstiftning. Inga av av dessa funktioner är juridiska personer i lagens mening, vilket behövs för att kunna fastställa ansvar och skadeståndsskyldighet. I texten nedan har vi valt att använda begreppet styrgrupp och registerhållare för dem som förvaltar registret centralt.

Det är CPUA som ansvarer för registret och de personuppgifter som samlas in. Detta innebär att det är utifrån CPUA som en styrgrupp för ett kvalitetsregister erhåller sitt mandat. Utifrån ändamålet med kvalitetsregister bör CPUA utforma mandat eller direktiv för styrgruppen att arbeta utifrån. Det bör t.ex. framgå vilket befogenheter och ansvar som styrgruppen har, det bör även gå att se vem som givit styrgruppen mandatet.

CPUA Styrgruppen small

Exempel på frågor som kan beröras i ett dokument från CPUA...

  • Hur utses styrgruppen och registerhållaren?
  • Hur skall styrgruppen vara sammansatt?
  • Styrgruppens ansvar och befogenheter
  • Registerhållare
  • Ekonomi
  • Årsrapport
  • Vetenskapliga verksamheter & publikationer

Det viktiga är ett uppdraget till styrgruppen kommer från CPUA som ytterst ansvarar för registret och dess ändamål.

Ladda ner ett exempel nedan

Tillbaka till toppen