När det gäller kvalitetsregister inom vården så är det i förstahand Patientdatalagen (PDL) (2008:355) som gäller för nationella och regionala kvalitetsregister i vilka personuppgifter samlas in från flera vårdgivare. Som kuriosa kan nämnas att den ursprungligen målsättningen var att lagen skulle reglera de frågetecken som fanns kring hanteringen av kvalitetsregister inom vården. Till lagen finns Socialstyrelseförskrifter SOSFS 2008:14, dessa föreskifter är bindande regler utifrån PDL. I de fall PDL och föreskrifterna inte reglerar en aktuell fråga så gäller Personuppgiftslagen (1998:204) (PUL).

Huvud lagar small

Därutöver kan en rad andra lagar komma att kunna aktualliseras. Till dessa hör...

  • Lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor - gällande hantering av forskning på uppgifter hämtade från exempelvis ett kvalitetsregister.
  • Offentlighets och Sekretesslagen (OSL) (2009:400)
  • När det gäller Gallring kan även "Arkivmynidgheten i landsting eller kommun" aktualiseras när det gäller ställningstagande av om uppgifter som skall bevaras eller gallras. Det är akrivmyndigheten vid CPUA som skall tillfrågas, se "Vem är personuppgiftsansvarig för ett kvalitetsregister?".

 

Se även SKLs hemsida om kvalitetsregister för ytterligare information.

Tillbaka till toppen