Med ett nationellt eller regionalt kvalitetsregister avses ett kvalitetsregister till vilket personuppgifter samlas in från flera vårdgivare. Dessa kvalitetsregister skiljer sig från lokala kvalitetsregister som endast samlar in uppgifter från en och samma vårdgivare. (prop. 2007/08:126 s. 177)

All inrapportering till ett nationellt eller regionalt kvalitetsregister är ett frivilligt åtagande för vårdgivaren och vårdtagaren. Lokala kvalitetsregister omfattas inte av samma regelverk som de nationellt eller regionalt kvalitetsregister utan regleras istället av Patientdatalagen (2008:355) 2 kap. 4 § 4.

Tillbaka till toppen