Med kvalitetsregister avses enligt 7 kap. 1 §, av Patientdatalagen (2008:355), "en automatiserad och strukturerad samling av personuppgifter som inrättats för ändamålet att systematiskt och fortlöpande utveckla och stärka vårdens kvalitet.".

I regeringen proposition 2007/08:126, som ligger tillgrund för patientdatalagen (2008:355) finns följande att läsa i författningskommentaren till 7 kap. 1 § på s. 256.

"I paragrafen definieras kvalitetsregister som en automatiserad och strukturerad samling av personuppgifter som inrättats särskilt för ändamålet att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra vårdens kvalitet. Utmärkande för dessa register är att de sammanställda uppgifterna kan användas för att på olika nivåer öka vårdens kvalitet genom jämförelser mellan olika vårdgivare. Särbestämmelserna i detta kapitel ska tillämpas på alla nationella och regionala kvalitetsregister."

Till skillnad från hälsodataregister finns det ingen författningsreglerad skyldighet för en vårdgivare att delta i ett kvalitetsregister.

En vårdgivare beslutar själv om den önskar delta i ett kvalitetsregister.

Se även SKLs hemsida om kvalitetsregister för ytterligare information

Tillbaka till toppen