Här har vi listat några av de vanligaste ärendena som föranleder kontakt med supportorganisationen samt givit anvisning om hur man lämpligast går tillväga för att få problemet löst.

Jag kommer inte in i systemet – jag är inte upplagd som användare

Den centrala supportorganisationen vid UCR har inte mandat eller befogenhet att skapa och lägga upp lokala användare utan detta skall skötas lokalt enligt gällande bestämmelser och rutiner.

Denna typ av ärenden skickas vidare till respektive registerförvaltning för kännedom. Registerförvaltningen kontaktar sedan den lokala förvaltningen.

Jag kommer inte in i systemet – det ligger nere

Innan du skapar ett ärende om att systemet ligger nere, verifiera att problemet inte är lokalt. Kontrollera om dina kollegor kommer åt systemet och kontrollera kopplingen till internet.

När den lokala supportorganisationen tar emot denna typ av ärenden påbörjas felsökning, som först verifierar om systemet är uppe eller inte och sedan kontrollera det finns användare som har åtkomst till systemet. Supportorganisationen lämnar därefter ett svar som beskriver hur användaren ska agera.

Jag kommer inte in i systemet – mitt SITHS kort fungerar inte

UCR har ingen support för SITHS-korten utan tillhandahåller endast den tjänst som använder SITHS-kort för autentisering av användarnas åtkomst till registren.  Har du problem med ditt SITHS-kort och din inloggning, försök i första hand felsöka med hjälp av denna länk SITHS hjälp. För ytterligare information kring SITHS-kort och hur de används i register som förvaltas av UCR, se mer information kring SITHS kort, generellt.

Hur gör jag…

Frågor av typen ”Hur gör jag…” signalerar att användaren behöver hjälp med handhavandet av systemet. Den lokala supportorganisationen kommer att lämna ett svar som beskriver hur användaren ska göra alternativt, i de fall frågan är komplex, kommer den att vidarebefordras till en expertanvändare i respektive registerförvaltning. I dessa fall kan svaret komma att dröja något, men vår målsättning är alltid att hantera alla frågor så snart som möjligt och utifrån aktuell prioritering.

Det har blivit fel, hur kan jag rätta felet?

Om du gjort något som gör att en registrering/inmatning blivit felaktig och du inte vet hur du ska korrigera detta bör du omgående kontakta den lokala supporten. Att själv försöka lösa problemet medför alltid en risk.

Den lokala supportorganisationen kommer antingen att lämna ett svar som beskriver hur du ska agera alternativt vidare befordra ärendet till en expertanvändare i den aktuella registerförvaltningen som får överta ansvaret att lämna ett svar.

Detta fungerar mindre bra…

Ärende av typen ”Detta fungerar mindre bra…” signalerar att något i systemet är besvärligt för användaren och att denne vill ha en förändring. Vi är i dessa fall tacksamma för förslag till alternativa lösningar.

Denna typ av ärenden vidarebefordras av den lokala supportorganisationen till den aktuella registerförvaltningen där de loggas som synpunkter eller önskemål i listan över ändrings- eller förbättringsförslag. Vid behov kan du komma att kontaktas.

Tillbaka till toppen