Regeringen beslutade den 11 september 2014 att det inom Vetenskapsrådet (VR) ska finnas en Kommitté för Kliniska Studier med uppgift att stödja och utveckla förutsättningarna för kliniska studier i Sverige och att VR ska vidta de åtgärder som krävs för att påbörja verksamheten i fråga om nationell samordning av kliniska studier bl a genom att etablera en nationell enhet.

Den nationella enheten "Kliniska Studier Sverige" har förlagts till Göteborg och är operativ sedan mars 2016. Dessutom ska det i varje sjukvårdsregion byggas upp en regional nod som ska ingå i det nationella systemet. VRs Kommitte beslutar om fördelning av sådana medel som har tilldelats VR för nationell samordning av kliniska studier och är undantagen från att i sina beslut följa de principiella och strategiska beslut som fattas av VR. Det totala anslaget för Kliniska Studier Sverige samt för ett mindre driftsbidrag till de regionala noderna uppgår till 50msek per år.  Med kliniska studier avses här:

Kliniska prövningar – Väldefinierad process för prövning av ”färdiga” läkemedel och medicintekniska produkter

Klinisk utveckling av medicinsk teknik – Successiv gemensam utveckling snarare än prövning av ”färdig” produkt

Behandlingsstudier – Utvärdering av specifik behandling/metod

Andra studier – t ex explorativa studier som snarare är hypotesgenererande än hypotesprövande

Kommiteen startade sitt arbete i början av 2015 och har påbörjat utvecklingen av de förslag som presenterades i den statliga utredningen ”Starka tillsammans”.

 

 

Tillbaka till toppen