Uppsala-Örebros sjukvårdsregion består av sju Landsting/regioner (Gävleborg, Uppsala, Sörmland, Västmanland, Örebro, Dalarna och Värmland) som är representerade i de regionala styrorganen Samverkansnämnden (Uppdragsansvariga) och Regionala Forskningsrådets (RFR) Styrelse.

RFRs Referensgrupp ("Nodrådet") är den rådgivande grupp som ger strategisk vägledning åt Forum Uppsala-Örebro. Det Lokala Nodnätverket med lokala samordnare från de sju lokala noderna är etablerat och kommer att vara en viktig del av den regionala nodens informations-, och kommunikationsstruktur inom regionen. Det Lokala Nodnätverket blir en direktlinje till den operativa verksamheten på lokal nivå inom regionen. Även en Rådgivande grupp med regionala verksamhetsföreträdare och andra intressenter samt olika expertgrupper kommer att etableras under 2016.

Infrastruktur Forum Uppsala Örebro 29 jan 16

Forum Uppsala-Örebro kommer under 2016 att fokusera på uppbyggnad av infrastruktur och en fuktionell verksamhet för samverkan inom regionen. Tjänster såsom rådgivning och konsultationer inför, under eller efter kliniska studier kommer att tillhandahållas, likaså rådgivning inför anslagsansökningar, anordnande av kurser och utbildningar, t ex inom statistik, GCP och monitorering.

Den regionala noden/Forum Uppsala-Örebros uppdrag omfattar, inter alia:

 • Ha en regional föreståndare
 • Bidra till nationell samverkan för att öka antalet och kvaliteten av kliniska studier via regionen och den nationella noden
 • Ta ansvar för utveckling av regional samordning med regionens lokala noder via ett lokalt nodnätverk
 • Tydliggöra incitament för aktörer inom kliniska studier
 • Främja regionens medverkan i nationella utvecklingsprojekt.
 • Vara tillgängliga för sjukvårdsregionens egna aktörer som för andra aktörer som avser att bedriva kliniska studier i regionen.
 • Skapa och utveckla en egen regional informationsportal
 • Marknadsföra regionen för att öka intresset att genomföra kliniska studier i regionen
 • Erbjuda patienter och prövare möjlighet att anmäla intresse för att delta i kliniska studier.
 • Erbjuda företag och akademiska forskare hjälp att identifiera patienter och prövare för deltagande i specifik studie.
 • Fungera som en kontaktpunkt till kvalitetsregistercentra inklusive kvalitetsregister, regionala biobanker, regionala cancercentra och innovationsslussar eller liknande verksamhet
 • Vara en kontaktpunkt för forskningssköterskor
 • Förmedla kontakter till statistiker, epidemiologer och hälsoekonomer
 • Erbjuda grundläggande rådgivning i samband med kliniska studier, e.g. vid skrivande av studieprotokoll, ansökan LV, EPN, strålskyddsmyndighet och datainspektion, juridisk rådgivning, statistik, m.m.
 • Erbjuda grundläggande utbildning inom klinisk forskningsmetodik
 • Utveckla tillgången till statistik om kliniska studier för analys och beslut
 • Upprätta årlig verksamhetsplan och verksamhetsberättelse
 • Nyttja gemensamma nyckeltal

 

Dessutom kommer Forum Uppsala-Örebro att aktivt försöka identifiera regionala aktiviteter som kan vara lämpliga som nationell infrastruktur där medel för utvecklingsprojekt kan sökas hos Nationella Enheten och Vetenskapsrådet. Mer information om etableringen av Forum Uppsala-Örebro kommer fortlöpande att göras tillgänglig på hemsidan.

 

Regionen symboler

Tillbaka till toppen