Vägen till Kärlkirurgisk specialistkompetens.

I och med att kärlkirurgin nu (maj 2015) är en egen basspecialitet kommer utbildningen att omarbetas.

Som alla blivande läkare måste man efter avlagd läkarexamen genomföra sin Allmäntjänstgöring (AT). Därefter skall man genomgå specialistläkarutbildningen för de blivande kärlkirurgerna. Under utbildningen skall man uppfylla de målbeskrivningar som Socialstyrelsen anger för denna specialitet. Dessutom måste man beakta att tjänstgöringstiden skall vara minimum 5 år.

Målbeskrivningen för Kärlkirurgspecialiteten innehåller precis som andra målbeskrivningar ett antal delmål, 19 stycken. För att nå dessa delmål kommer man att kunna stödja sig på en utbildningsbok som nu är färdig men som uppdateras kontinuerligt. Ett antal kurser, sex stycken, skall klaras av under utbildningstiden. Utbildningen är målstyrd, men en anvisning är att man för att kunna uppfylla utbildningsmålen sannolikt bör genomföra fyra år av renodlad kärlkirurgisk tjänstgöring. Föräldraledighet eller forskningstid inräknas ej i dessa fyra rekommenderade år.

Definitionen av kompetensområde och krav finns i inledningen av Socialstyrelsens Målbeskrivningar för Kärlkirurgi. Kärlkirurgen skall ha specifika kunskaper och färdigheter i att diagnostisera och behandla sjukdomar och skador som engagerar perifera blodkärl. Man skall ha kunskap om bedömning, utredning, diagnostik, kirurgisk och endovaskulär behandling samt uppföljning av patienter med perifer kärlsjukdom och kärltrauma.

En förutsättning för att uppnå de uppsatta målen är att man arbetar vid en enhet som har öppen såväl som endovaskulär verksamhet och att handläggning av akutfall ingår i arbetsuppgifterna. Man kan behöva tjänstgöra på mer än en klinik för att tillgodogöra sig en tillräckligt bred o/el fördjupad utbildning i vissa delar av fältet.

Viktiga dokument:

Utbildningsbok 20161031

Loggbok

Europeisk examination i karlkirurgi          UEMS

Ytterligare info om specialistutbildningen:

Viktig information från de externa bedömarna om obligatoriska kurser för att bli specialist i kärlkirurgi 2011-07-02

Kärlkirurgin egen basspecialitet:

http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2012juli/nyspecialitetsindelningavlakarefardig

http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2012/2012-7-9/Sidor/default.aspx

SK-kurser i kärlkirurgi.

Socialstyrelsens målbeskrivning för kärlkirurgi.

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2015:8) om Läkarnas specialiseringstjänstgöring

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2008:17) om läkarnas specialiseringstjänstgöring.

Socialstyrelsen föreslår nytt system för handläggning av bevis om specialistkompetens 20120103.

Dra tillbaka förslaget om att ersätta externa ST-granskare med anställda sakkunniga

Tillbaka till toppen