Bästa medlemmar,

här kommer lite information om vad som pågår i föreningen nu under hösten och planeringen för 2017:

  • Ett arbete har påbörjats med att ta fram rekommendationer för nationella standardiserade vårdförlopp (SVF) och ledtider för de kärlkirurgiska diagnoserna. I en första omgång skapas SVF för diagnosgrupperna Kritisk benischemi och Abdominellt aortaaneurysm.  Detta arbete går helt i linje med SKLs ”Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om insatser för att förbättra vården för personer med kroniska sjukdomar”. De standardiserade vårdförloppen och dess ledtider kommer att bygga på data från rekommendationer och slutsatser från SBU, Socialstyrelsen, regionala vårdprogram och internationella riktlinjer.
  • Mentorsprogrammet 2016 för yngre läkare och blivande kärlkirurger kommer att ha sitt avslutningsprogram nu i december. Programmet planerar att starta en ny omgång 2017.
  • Fortsatt arbete pågår i de nationella fakulteterna för att skapa det nya kursprogrammet för ST-läkare. Kurser i Benartärsjukdom, Karotis och Praktisk kurs planeras för 2017. En av kurserna kommer att vara i anslutning till Svenska Kärlmötet (PAD) och de övriga tvår kurserna vecka 40.
  • För specialistläkare kommer ett fortbildningsprogram att skapas med början 2017: SSVSKärlakademi. Detta program kommer att ske i samarbete med Gore och bestå preliminärt av fyra nationella workshops med fördjupning i olika kärlkirurgiska områden under en 2-års period.
  • Svenska Kärlmötet kommer åter vara i Båstad 11-12/5 2017. Sedvanliga förmöten planeras10/5.
  • Kirurgveckan kommer i augusti 2017 vara i Jönköping

Länkar till  Protokollet Årsmötet 2016 samt  Verksamhetsberättelse från året.

Tillbaka till toppen