Scandinavian Obesity surgery Registry, SOReg, är ett skandinaviskt kvalitetsregister för obesitaskirurgi. Fram till våren 2014 har registret använts enbart av svenska sjukhus, men under våren anslöt Norge sig. Ett gemensamt kvalitetsregister bidrar till att utveckla vården så att kvalitén höjs och behandlingsmetoderna utvecklas och förbättras. Kirurgin för obesitas ändras och utvecklas hela tiden och registret bidrar till att man kan utvärdera dessa förändringar på ett systematiskt sätt. SOReg drivs av Svensk Förening för Övre Abdominell Kirurgi (SFÖAK) med stöd av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

 

För dig som patient innebär kvalitetsregistret att vissa uppgifter som rör din obesitasoperation, samt besöken före och efter denna, registreras i en databas. Uppgifterna kommer från din journal inklusive de frågeformulär du besvarat. De uppgifter som ingår i registret utgör en mindre del av alla de uppgifter som finns i din patientjournal. Exempel på uppgifter som ingår är ålder, vikt, förekomst av överviktsrelaterade sjukdomar såsom diabetes och högt blodtryck, operationsmetod, komplikationer och svaren på de frågeformulär som du besvarat.

 

Registrering sker innan operation, vid operationen samt 6 veckor, 1, 2 och 5 år efter operationen. Samtliga uppgifter som registreras behandlas med samma sekretess och säkerhet som din journal på sjukhuset. Uppgifter där du kan identifieras används enbart för kvalitetsutveckling vid den klinik där du fått din behandling. På nationell nivå görs sammanställningar och analyser men då är alltid dina personuppgifter borttagna. Uppgifterna kan komma att samköras med socialstyrelsens hälsodataregister och användas för forskning men då är dina uppgifter anonyma. Du har rätt att själv ta del av de uppgifter som finns i registret och att få dina uppgifter korrigerade eller borttagna om du så önskar. Du har också rätt att avstå från att delta i kvalitetsregistret utan att det påverkar din vård och behandling.

 

Har du några frågor om SOReg är du välkommen att tala med din behandlande läkare på det sjukhus där du behandlas.

Tillbaka till toppen