Just nu avråder vi er från att använda grupprapporten pga felaktigheter i antal patienter som genereras.
Arbete pågår för att åtgärda felen

Från och med 25 maj gäller en ny dataskyddsförordning, GDPR (General Data Protection Regulation) i Sverige. Den ersätter nuvarande Personuppgiftslagen (PUL). Alla kvalitetsregister, inklusive NRS, behöver göra vissa förändringar för att leva upp till kraven i GDPR. Sveriges kommuner och landsting (SKL) har gett direktiv för detta. En del info från SKL finns att läsa här: http://www.kvalitetsregister.se/drivaregister/juridikochregelverk.1946.html

Uppdaterade frågeformulär med patientinformation anpassad till GDPR finns nu publicerade.

OBS Rödmarkerad text anpassas till varje enskild enhet.

SKL har under några år extra finansierat nationella kvalitetsregister, vi har minska våra avgifter till deltagande enheter under flera år. Avgiften för deltagande i NRS specialistvård blir 20 000 kr/ år from 2018 i paritet med procentuell nerdragen extra finansiering från SKL.

Årsrapporter 2018 (avslut rehab 2017 samt ettårs uppföljning 2016) för NRS specialistvård finns nu publicerad under flik NRS specialistvård/Årsrapporter.

MPI-profilerna beräknas på felaktigt sätt, så använd inte dessa innan felet är avhjälpt. Värde genereras även om del 2 inte är ifyllt.

ÅTGÄRDAT!

Rand fysisk funktion visar fel värde i individrapport (graf). Övriga rapporter visar rätt värde.

Nu finns NRS specialistvårds årsrapport del 1 att ladda ner under "NRS specialistvård" -"Årsrapporter". Den är uppdelad i en huvuddel och en bilaga. Den avser patienter avslutade under 2016.

Tillbaka till toppen