Nyheter - Kvalitetregister

(uppdaterad 2018-08-14)

Angående tidigare information om Atrialt Flimmerregister (se nedan) så kommer här ett förtydligande. Det är enbart registerapplikationen för Atrialt Flimmer som kommer ersättas, inte ordinationsstödet. Startdatum är uppskjutet från den 1 september till slutet av september. Mer information kommer inom kort.

2018-05-18

Att ha ett nationellt kvalitetsregister är idag en nödvändighet för att kunna bedriva förbättringsarbete, uppföljning och forskning inom ett sjukdomsområde. För patienter med förmaksflimmer i Sverige finns sedan några år tillbaka AuriculA som består av två delar. En del består av patienter behandlade med perorala antikoagulantia och har idag en täckningsgrad på över 50 %. Den andra delen omfattar patienter med förmaksflimmer. Flimmerdelen har inte blivit samma succé som antikoagulantiadelen och omfattar endast ca 7 % av den svenska flimmerpopulationen.

För att vara ett medel att öka kunskaperna om svenska flimmerpatienter måste registret stärkas och nå en högre täckningsgrad. Att registret tillför varje användare värdefull information är en grundförutsättning för att registret ska kunna nå en tillräcklig täckningsgrad. Om registret ska få medel för att fortsätta existera måste en högre täckningsgrad nås och det är således nödvändigt att förändra registret.

Ett unikt tillfälle har nu öppnat sig då ABC AF-studien snart inleds. Målsättningen med studien är att utvärdera om en behandlingsstrategi baserad på nya risk scores vid förmaksflimmer, ABC-risk scores, kan minska risken för stroke och död hos patienter med förmaksflimmer, utan att öka risken för allvarlig blödning. Bakgrunden är att ABC-risk scores som består av variablerna Age, Biomarkers (troponin, NT-proBNP, Hemoglobin och GDF-15) och Clinical history, dvs tidigare stroke/TIA eller allvarlig blödning, har visats överträffa tidigare riskmodeller för bedömning av strokerisk (CHA2DS2-VASc)1 och blödningsrisk (HAS-BLED)2. ABC-risk scores kan därmed bidra till att bättre individanpassa behandlingen av patienter med förmaksflimmer.

Studien genomförs i samarbete mellan AuriculA och Uppsala kliniska forskningscentrum, UCR. Det är inte nödvändigt att vara med i ABC AF för att vara med i AuriculA. Dock lämnar studiepatienter information om sin sjukhistoria till ett internetbaserat formulär i AuriculA och registret kommer således att vara gemensamt för ABC AF och AuriculA. Det är därför enkelt att vara med i studien när man är med i AuriculA samtidigt som det finns stora fördelar med att vara med i AuriculA när man är med i ABC AF.

Registret kommer att vara mer omfattande än tidigare men kommer fortfarande att enbart innehålla uppgifter som ingår i normalt anamnesupptagande och vi bedömer att värdet av att vara med kommer att vara betydligt större för den enskilde användaren.

Preliminärt kommer det nya registret att börja användas 180901. Detta innebär att nuvarande AuriculA kommer stängas ner samtidigt som det nya kommer sättas i drift och att gammal data kommer arkiveras och inte föras över till det nya registret.

Ytterligare information kommer inom kort.

Uppsala 180518

Tord Juhlin                                                                                              Stefan Thunberg

 

 

Den nya version av Auricula med stöd för behandling med Lixiana i två doser, 30 mg respektive 60 mg är nu redo för release som planerat, imorgon den 20 september 17:00.

Utöver nedstängningen för releasen imorgon kommer vi även att stänga ner systemet idag mellan 18:00 och 19:00.

Som ett led i releaseprocessen kommer att behöva stänga Auricula ordination redan ikväll, 19/9 från ca 18:00 och under ca 1 timme. Under denna tid kommer det inte gå att logga in i eller skicka provsvar till systemet. Användare som inte loggat ut innan 18:00 kommer att loggas ut automatisk med risk att data som de ännu inte sparats går förlorad. För att säkerställa att inga data går förlorad är det viktigt att alla avslutat och sparat pågående processer samt loggat ut innan 18:00. Det kommer att visas ett varningsmeddelande inne i systemet.

Vid releasen nu på onsdag uppskattar vi att systemet kommer att vara upp och tillgängligt igen senast 18:00. Användare som inte loggat ut innan 17:00 kommer att loggas ut automatisk med risk att data som de ännu inte sparats går förlorad. För att säkerställa att inga data går förlorad är det viktigt att alla avslutat och sparat pågående processer samt loggat ut innan 18:00. Det kommer att visas ett varningsmeddelande inne i systemet.

Denna release/version kommer att innehålla en rad bugrättningar samt optimering av koden. Därtill även stöd för Lixiana i två doser, 30 mg respektive 60 mg. I övrigt kommer systemet att fungerar på exakt samma sätt som innan. I och med denna mindre ändring så påverkas inte hur användarna förväntas använda systemet annat än att det tillkommit ett nytt preparat i två olika doser som går att välja.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ny version av Auricula med stöd för Lixiana ligger nu ute för test. Det har skickats ut ett erbjudande till alla förvaltningsorganisationer om möjligheten att själva logga in och test den nya releasen innan den släpps i produktion. En rad har svarat och kommer du de närmaste dagarna att bistå med att testa systemet. Är någon från er verksamhet intresserade av att delta i testningen är ni välkomna att kontakta Auricula förvaltningen lokalt inom er organisation, de har erhållit instruktioner från den centrala förvaltningsorganisationen vid UCR.

 

Release till produktion planeras onsdag den 20 september vecka 38. Systemet kommer då att stängas från klockan 17:00 för arbetet med uppdatetingen.

 

 

Under september månad 2017 avser vi släppa en ny release av ordinationsstödet Auricula. Utöver att innehålla en rad buggrättningar och optimering av kod så kommer den nya versionen att innehålla utökat stöd för Lixiana.

Det utökande stödet för Lixiana kommer att innebära en möjlighet att följa upp behandlingen av patienter som sätts in på Lixiana. Lixiana kommer att stödjas i två olika doser, 30 mg respektive 60 mg. Interaktionslistan kommer att anpassas till de preparat som är specifika för Lixiana. I övrigt är målsättningen att Lixiana uppföljningen kommer att fungera likvärdigt som uppföljningen av övriga NOAC preparat både vad gäller notifiering på startsidan, påminnelser, brevhantering, nedtrappningar och uppfölning av inkomna Kreatinin prov, för att nämna ett par funktioner.

Arbetet med att färdigställa denna release pågår och målsättningen är att vi skall kunna initiera utökande tester från mitten av juni månad. Releasen planeras ske under september månad 2017 vilket kommer att medföra att ni från senat början av oktober månad skall kunna följa upp patienter som sätts in på Lixiana på motsvarande sätt som de som står på övriga NOAC i ordinationsstödet Auricula. Närmare in på kommer vi att förmedla ett exakt release datum och tidpunkt.

Ta chansen –följ med på en utvecklingsresa med interaktiva föreläsningar via webben!

OPTIMAL strokeprofylax vid förmaksflimmer!

…med hjälp av kvalitetsregistret Auricula

Syftet är att åstadkomma optimal strokeprofylax för patienter med förmaksflimmer.

Du är varmt välkommen att delta i en nationell satsning där vi tillsammans med kvalitetsregistret Auricula har fokus på antikoagulantiabehandling för patienter med förmaksflimmer. Ett bättre tillvaratagande av det nationella kvalitetsregistret Auricula kan avsevärt förbättra vård och hälsa för denna patientgrupp.

Vi vänder oss till öppenvårdsteam på AK-mottagning eller motsvarande. Ni väljer om ni vill delta individuellt eller i grupp. Är ni fler från samma arbetsplats som deltar kan detta vara en fördel för ert fortsatta arbete på hemmaplan.

Vi vet att det av tidsskäl är svårt att åka på utbildningar, därför kommer vi nu till dig. Webbinarium är ett enkelt och tidseffektivt sätt att få ökad kunskap där föredragshållare och deltagare interagerar via telefon och dator.

Vi erbjuder 4 kurstillfällen á 45 minuter under våren 2016 där du får ta del av inspirerande föreläsningar och även lära dig mer om förbättringsmetodik.

Tisdag den 15 december kommer Auriculas förmaksflimmerregister stängas ner för en uppgradering. Systemet kommer vara stängt mellan kl. 14-15 (gäller enbart flimmerregistret. AK-delen berörs inte). Den nya uppdaterade versionen 1.2.0 kommer bland annat innehålla en enkel översiktsrapport samt möjlighet av export av den egna enhetens data till Excel.  En ny variabel ”typ av besök” har tillkommit och tromboemboli är tillagt i registreringsvyn. Utöver detta har justeringar för ökad användarvänlighet lagts till. För ytterligare information om hänvisas till Basmodulens användarmanual.

Auricula FF är nu också verifierat för Google Chrome. Tidigare har applikationen varit verifierad för Internet Explorer 9.x, 10.x och 11.x.

Observera: Det är möjligt att logga in med annan webläsare men Auricula tar inget ansvar för systemets funktionalitet om annan webläsare än ovan angivna används.

Onsdag den 22 april kl:17:00 kommer Auricula systemet stängas ner för en mindre uppdatering. Systemet kommer vara stängt mellan 17-19.

Nu finns det möjlighet till direktinloggning i Auriculas förmaksflimmerregister, se menyval ATRIALT FLIMMERREGISTER på startsidan.

Viktig information angående förändringar i Auriculas förmaksflimmerregister Från och med 5/3-2015

Förmaksflimmerregistret i Auricula kommer genomgå en större förändring i syfte att stimulera fler användare till registrering. I samband med uppstarten av det nya registret skall registrering i nuvarande förmaksflimmerregister upphöra.

Observera att justeringarna enbart gäller förmaksflimmerregistret, AK-delen/doseringsstödet är oförändrat.

Användare som varit aktiva i Auricula det senaste året behåller samma inloggningsuppgifter som tidigare (SITHS-kort är ett krav)

Under 2015 erbjuder registercentrum UCR och RCSO/Qulturum tillsammans med det nationella kvalitetsregistret Auricula dig/er att arbeta mer med förbättringsarbete. Du finner mer information om innehåll o upplägg finns under dokument och information.

 

Motsvarande förbättringsarbete har gjorts tillsammans med andra kvalitetsregister bl.a. RiksSvikt under 2014 med lyckat resultat.

Mer utförlig information om projektet och anmälan kommer.

Viktig information angående förändringar i Auriculas förmaksflimmerregister

(uppdaterad 15-01-16)

Förmaksflimmerregistret i Auricula kommer genomgå en större förändring i syfte att stimulera fler användare till registrering.

Bakgrund

Auriculas förmaksflimmerdel har idag låg täckningsgrad och populationen i registret är inte representativ för patientgruppen i sin helhet. Detta gör att tolkningen av data ur Auriculas flimmerdel kraftigt begränsas.

NY RELEASE!

 

Den nya releasen, 2.8.0, kommer att läggas ut 2014-03-05 efter 17:00.  En rad punkter har ändrats till systemet och en mer detaljerad beskrivning över vad som gjorts och hur dessa funktioner fungerar har skickats ut till Era lokala förvaltare.

Känner Du dig osäker över nya funktioner vänligen kontakta din lokala support som erhållit information om kommande ändringar. Den nya versionen finns redan ute i kursmiljön.

I och med releasen kommer vi att släppa ut de nya ordinationsrapporterna och samtidigt stänga av en del av de äldre ordinationsrapporterna. Gällande förmaksflimmer delen så har det inte gjorts någon uppdatering till rapporterna.

Inför varje release testas befintliga och nya fuktioner. Trots detta händer det att buggar inte upptäcks. Vänligen rapportera in eventuella buggar omgående till oss, via Anmäl driftstörningar, så att vi kan åtgärda dessa.

I enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter SOSFS 2008:14 2 kap. 5 skall åtkomst till patientuppgifter föregås av stark autentisering. Ett E-tjänstekort är en fysisk och elektronisk id-handling som kan nyttjas för stark autentisering av din användares identitet. Direktåtkomst av personuppgifter i kvalitetsregister måste föregås av stark autentisering.

Information om e-tjänstekort, aktivering, inloggning och felsökning, läs mer

 

 

SITHS STATUS

Vi kan idag konstatera att över 90 % av alla deltagande vårdenheter uppfyller dessa krav (Bilden nedan innehåller aktuell statistik). Målsättningen har varit att alla vårdenheter måste använda stark autentisering innan årsskiftet. Den utlovade inventeringen har gett resultat. Idag kvarstår en handfull enheter  som ännu inte kräver detta vid inloggning.

Vi siktar nu på att innan utgången av vecka 51 så kommer de enheter som ännu inte aktiverat stödet för stark autentisering att aktiveras.

 

SITHS_status

  

NY RELEASE!

 

Den nya releasen, 01-2011, kommer att läggas ut 2011-03-10 efter 17:00.  En rad punkter har ändrats till systemet och en mer detaljerad beskrivning över vad som gjorts och hur dessa funktioner fungerar har skickats ut till Era lokala förvaltare.

 

Känner Du dig osäker över nya funktioner vänligen kontakta din lokala support som erhållit information om kommande ändringar. Den nya versionen kommer att ligga ute i kursmiljön från måndag den 14 mars.

 

En av de större förändringarna som införts är stöd för dosdokumentation gällande barn, dvs. patienter ålder är <= 16 år. Denna funktion kan aktiveras från vårdenhetsinställningen. EPJ uppslaget har nu fått stöd att ta emot anteckningar från den som tittar på uppgifterna. I övrigt så har i huvudsak förändringar införts till följande sidor…

  • Doseringsperioddata
  • Dosering
  • Administera vårdenheten

Inför varje release testas befintliga och nya fuktioner. Trots detta händer det att buggar inte upptäcks. Vänligen rapportera in eventuella buggar omgående till oss så att vi kan åtgärda dessa.

 

Tillbaka till toppen